Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 1

04-januari-2018 | bron: IBR

In de afgelopen 2 weken zijn er 7 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken.

Abnormaal lage inschrijving

De verliezende inschrijver (Misco) stelt dat de door de winnende inschrijver opgegeven inschrijfsommen zodanig lag zijn dat reeds op voorhand vast staat dat onderzoek tot de conclusie zal leiden dat de voorgenomen gunning niet gehandhaafd kan blijven (Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 22 december 2017, nr. C/09/531498, ECLI:NL:RBDHA:2017:15285)
Samenvatting: Abnormaal lage inschrijving

Motiveringsplicht van de Staat

Bij de beoordeling van die grief neemt het hof tot uitgangspunt dat de opdracht is aanbesteed volgens de procedure die is voorgeschreven in artikel 2.38 Aw. De voorzieningenrechter heeft dan ook terecht geoordeeld dat artikel 2.130 Aw formeel niet van toepassing is. Dit laat onverlet dat, zoals de voorzieningenrechter ook heeft overwogen, op de aanbestedende dienst de verplichting rust een gunningsbeslissing afdoende te motiveren. (Hof Den Haag 19 december 2017, nr. 200.222.062/01, ECLI:NL:GHDHA:2017:3549)
Samenvatting: Motiveringsplicht van de Staat

Interviewfase moet opnieuw (week 1)

De in het kader van een beoordeling gehouden interview voor een aan twee subsidieadviseurs te verstrekken opdracht had in het geval van eiseres geen betrekking op het werk van subsidieadviseur en daarmee verband houdende taken en werkzaamheden. Er zijn daarom onvoldoende waarborgen voor een deugdelijke vergelijking van de verschillende kandidaten. (Voorzieningenrechter Rechtbank Gelderland 17 oktober 2017, nr. C/05/324328/ KG ZA 17-382, ECLI:NL:RBGEL:2017:6614)
Samenvatting: Interviewfase moet opnieuw

Voorwaardelijke inschrijving

De Gemeente stelt zich op het standpunt dat de inschrijving van eiseres als een voorwaardelijke inschrijving, dan wel als een aanbod onder voorbehoud moet worden aangemerkt. Volgens de Gemeente volgt uit de door eiseres gegeven antwoorden dat zij zich niet onvoorwaardelijk wenst te committeren aan het bestek en de contractssystematiek, althans dat zij daarover te veel onzekerheid laat bestaan. Volgens de Gemeente weigert eiseres in een significant deel van haar antwoorden bij herhaling onvoorwaardelijk en instemmend te verklaren, waarmee zij de situatie creëert dan wel laat bestaan dat haar inschrijving als ongeldig is aangemerkt. De kern van het geschil is of de Gemeente de inschrijving van eiseres terecht ongeldig heeft verklaard. (Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 12 februari 2015, nr. C-09-479579-KG ZA 14-1548, ECLI:NL:RBDHA:2015:16289)
Samenvatting: Voorwaardelijke inschrijving

Toelaatbaarheid gunningscriteria en beoordeling inschrijving I

De voorzieningenrechter gaat niet mee in de stelling van eisers dat gunningscriterium 1 in feite een geschiktheidseis is en ook niet in de stelling dat de wijziging van een subcriterium van gunningscriterium 4 ongeoorloofd is. Voorts is niet gebleken van een onjuiste beoordeling of van een onvoldoende motivering van de gunningsbeslissing. (Voorzieningenrechter Rechtbank Gelderland 15 december 2017, nr. C/05/329102 / KG ZA 17-562, ECLI:NL:RBGEL:2017:6694)
Samenvatting: Toelaatbaarheid gunningscriteria en beoordeling inschrijving I

Toelaatbaarheid gunningscriteria en beoordeling inschrijving II

De voorzieningenrechter gaat niet mee in de stelling van eiser dat gunningscriterium 1 in feite een geschiktheidseis is en ook niet in de stelling dat de wijziging van een subcriterium van gunningscriterium 4 ongeoorloofd is. Voorts is niet gebleken van een onjuiste (wijze van) beoordeling. (Voorzieningenrechter Rechtbank Gelderland 15 december 2017, nr. C/05/329098 / KG ZA 17-560, ECLI:NL:RBGEL:2017:6697)
Samenvatting: Toelaatbaarheid gunningscriteria en beoordeling inschrijving II

Toelaatbaarheid gunningscriteria en beoordeling inschrijving III

De voorzieningenrechter gaat niet mee in de stelling van eiser dat gunningscriterium 1 in feite een geschiktheidseis is. Voorts is niet gebleken van een onjuiste (wijze van) beoordeling. Al zou er sprake zijn van een onjuiste beoordeling, dan staat vast dat eiser nimmer aan het aantal punten zou zijn gekomen dat benodigd is om de opdracht (mede) gegund te krijgen. (Voorzieningenrechter Rechtbank Gelderland 15 december 2017, nr. C/05/329019 / KG ZA 17-557, ECLI:NL:RBGEL:2017:6695
Samenvatting: Toelaatbaarheid gunningscriteria en beoordeling inschrijving III

Dossier Jurisprudentie
In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

  • Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.
  • Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie