Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 20

18-mei-2017

In de afgelopen week zijn er 11 uitspraken, waarvan 1 Europese uitspraak, op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl en eur-lex.europa.eu. De uitspraken worden hieronder kort besproken.

Beoordeling referentieprojecten

Partijen twisten over het antwoord op de vraag of de inschrijving van het Consortium terecht van verdere deelname aan de aanbesteding is uitgesloten. Het geschil spitst zich toe op de beoordeling van de inschrijving voor wat betreft de geschiktheidseisen. (Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 4 april 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:5033)
Samenvatting: Beoordeling referentieprojecten

Ingeschreven met nultarief I

In aanbestedingsstukken is voorgeschreven dat irreële en manipulatieve inschrijvingen niet toelaatbaar zijn en dat daarvan in ieder geval sprake is als met nultarieven wordt ingeschreven. Eiser heeft toch ingeschreven met een nultarief. De inschrijving is terzijde gelegd. Was dit terecht? (Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 15 november 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:17062)
Samenvatting: Ingeschreven met nultarief I

Ingeschreven met nultarief II

In aanbestedingsstukken is voorgeschreven dat irreële en manipulatieve inschrijvingen niet toelaatbaar zijn en dat daarvan in ieder geval sprake is als met nultarieven wordt ingeschreven. Eiser heeft toch ingeschreven met een nultarief. De inschrijving is terzijde gelegd. Was dit terecht? (Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 15 november 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:17061)
Samenvatting: Ingeschreven met nultarief II

Toelaatbaarheid beoordelingsmethodiek

In dit geschil gaat het in de kern genomen om de vraag of de gehanteerde beoordelingssystematiek en motivering van de voorlopige gunningsbeslissingen de toets der kritiek kunnen doorstaan. (Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 14 april 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:4930)
Samenvatting: Toelaatbaarheid beoordelingsmethodiek

(On-)-geldige inschrijving: Bijlagen bij Plan van Aanpak

Eiser stelt dat haar inschrijving ten onrechte als ongeldig is aangemerkt en dat de inschrijvingen niet zijn beoordeeld conform de vastgestelde beoordelingsprocedure. Kern van het geschil tussen partijen is de vraag of het plan van aanpak van eiser voldoet aan de eisen die in het Inschrijvings- en beoordelingsdocument aan de te verstrekken plannen van aanpak stelt. (Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 31 oktober 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:17059)
Samenvatting: (On-)-geldige inschrijving: Bijlagen bij Plan van Aanpak

Fout die zich leent voor eenvoudig herstel

Tussen partijen is in geschil of Willis bij haar inschrijving voor de Opdracht door gebruik te maken van het verkeerde prijsinvulformulier een fout heeft gemaakt die zich leent voor eenvoudig herstel, of Delfland Willis de gelegenheid had moeten geven deze fout te herstellen en of ongeldigverklaring van de inschrijving van Willis disproportioneel en daarom ontoelaatbaar is. (Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 8 maart 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:5094)
Samenvatting: Fout die zich leent voor eenvoudig herstel

Zoveel mogelijk maatschappelijke waarde

Deze aanbesteding wordt uitgevoerd conform het nieuwe (verlichte) Europese regime voor sociale en andere specifieke diensten, als bedoeld in artikel 2.38 Aw. Het CJIB heeft gekozen voor een selectiemethode die is gebaseerd op een reguliere aanbestedingsprocedure als beschreven in hoofdstuk 2 Aw.Ingevolge artikel 1.4 lid 2 moet een aanbestedende dienst zorg dragen voor het leveren van zoveel mogelijk maatschappelijke waarde voor publieke middelen. De aanbestedende dienst moet de opdracht en de procedure zo vorm geven, dat de ondernemer de beste kwaliteit kan leveren tegen de beste prijs. Onderhavige aanbesteding voldoet niet aan de gunningsmethodiek zoals opgenomen in artikel 2.114 Aw en ook niet aan het gestelde in artikel 1.4, lid 2, Aw, aldus eiseres. (Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 12 januari 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:4854)
Samenvatting: Zoveel mogelijk maatschappelijke waarde

Uitleg art. 10 richtlijn 2004/17/EG

Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen, enerzijds, Archus sp. z o.o. en Gama Jacek Lipik (hierna samen: Archus en Gama) en, anderzijds, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (Poolse aardolie‑ en aardgasmaatschappij), over de besluiten van deze laatste tot afwijzing van hun offerte in het kader van een procedure voor het plaatsen van een overheidsopdracht en tot aanvaarding van de offerte van Digital-Center sp. z o.o.(Hof van Justitie EU 11 mei 2017, nr. C-131/16, ECLI:EU:C:2017:358)
Samenvatting: Uitleg art. 10 richtlijn 2004/17/EG

Valse verklaring over Ernstige fout in de uitoefening van het beroep

De Politie heeft KPN uitgesloten omdat KPN zich volgens haar schuldig heeft gemaakt aan het afleggen van een valse verklaring (als bedoeld in artikel 2.87 lid 1 onder e Aw) omtrent een door KPN gemaakte ernstige fout (als bedoeld in artikel 2.87 lid 1 onder c Aw) en omdat de Eigen verklaring van de KPN onvolledig is. De vraag of dit oordeel van de Politie terecht is, is kernpunt van het geschil tussen partijen. (Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 31 oktober 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:17058)
Samenvatting: Valse verklaring over Ernstige fout in de uitoefening van het beroep

Concernregeling

De in geding zijnde opdracht is onderverdeeld in twintig percelen. Op grond het Beschrijvend Document mag elke inschrijver op maximaal vijf percelen inschrijven. Ingevolge paragraaf 3.1.5 van het Beschrijvend Document moeten ondernemingen uit dezelfde groep (als bedoeld in artikel 2:24a en 2:24b BW) die op hetzelfde perceel inschrijven op verzoek van het CJIB kunnen aantonen dat zij zelfstandig inschrijven (hierna ook te noemen: de concernregeling) Deze concernregeling – en hoe ver deze regeling moet gaan – is kern van het bezwaar van NBG c.s. (Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 12 januari 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:4856)
Samenvatting: Concernregeling

Inschrijving via TenderNed onvolledig

In deze procedure dient de vraag te worden beantwoord of de Staat gehouden is PA Consulting de mogelijkheid te bieden haar inschrijving alsnog (deels) via de TenderNed-portal in te dienen. De voorzieningenrechter beantwoordt deze vraag ontkennend. (Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 14 februari 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:4897)
Samenvatting: Inschrijving via TenderNed onvolledig

Dossier Jurisprudentie
In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

  • Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.
  • Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie