Genomineerden KoopWijsPrijs 2017 bekend

06-december-2017 | bron: PIANOo

De 6 genomineerden voor de KoopWijsPrijs 2017 zijn bekend. De KoopWijsPrijs is een landelijke prijs voor de manier waarop overheden omgaan met Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). De prijs is ingesteld op verzoek van de Tweede Kamer en wordt dit jaar voor het eerst uitgereikt. Alle MVI actieplannen die zijn ingediend voor 15 september 2017 hebben dit jaar meegedongen naar een nominatie. Tussen 6 en 12 december 2017 bepalen de ondertekenaars van het Manifest MVI wie de KoopWijsPrijs 2017 verdient.

De jury bestaat uit vertegenwoordigers van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Economische Zaken en Klimaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en Buitenlandse Zaken. Zij is geadviseerd door Expertisecentrum Aanbesteden PIANOo en een afvaardiging van de MVI-klankbordgroep bestaande uit MVO Nederland, Natuur & Milieu, Social Enterprise, de NEVI en De Groene Zaak. De klankbordgroep heeft de actieplannen op deelaspecten beoordeeld. Er is onder andere gekeken naar ambitie, concreetheid, verankering van MVI in de organisatie en interactie met marktpartijen.

Gemeente Almere

De gemeente Almere werkt in het actieplan met een nulmeting en geeft duidelijk hun ambitie weer op het gebied van MVI . De jury prijst de gemeente Almere om de bestuurlijk verankering van MVI en het instellen van een overkoepelde werkgroep. Daarnaast wordt MVI door de gemeente systematisch bijgehouden en gesignaleerd op basis van de aanbestedingskalender.

Actieplan: Gemeente Almere (pdf) 

Gemeente Eindhoven

De gemeente Eindhoven geeft in haar actieplan goed weer wat de relatie is tussen beleidsdoelen en de impact van bepaalde productgroepen. Het plan is ambitieus, met heldere stappen, waarbij wordt teruggekeken naar wat al wel/niet gebeurd. Er is aandacht voor de implementatie en de verdeling van verantwoordelijkheden in de organisatie.

Actieplan: Gemeente Eindhoven (pdf)

Waterschap Scheldestromen

Het Waterschap Scheldestromen benoemt volgens de jury in zijn actieplan heel helder wie in de organisatie wat gaat doen. Daarnaast wordt het budget voor acties aangegeven.

Actieplan: Waterschap Scheldestromen (pdf)

Instituut Fysieke Veiligheid

Het actieplan van het Instituut Fysieke Veiligheid is volgens de jury compact en concreet. De aanbestedingen waarmee het instituut de komende tijd aan de slag gaat zijn benoemd. Er is gekeken naar impact en materialiteit, naar wat er al wordt gedaan en waar risico's liggen. Ook is gekeken naar korte en middellange doelstellingen.

Actieplan: Instituut Fysieke Veiligheid (pdf)

Provincie Zeeland

De provincie Zeeland borgt MVI in het gehele inkoopproces. Het actieplan is concreet en logische opgebouwd: eerst een nulmeting, dan S.M.A.R.T. MVI-doelen, prioriteiten op basis van impact, concrete projecten/aanbestedingen en borging in de organisatie en in het inkoopproces, inclusief contractbeheer. Ook monitoring is meegenomen.

Actieplan: Provincie Zeeland

Gemeente Helmond

De gemeente Helmond heeft volgens de jury een actieplan met veel uitstraling en actie gemaakt. Daar hoort ook het aansprekende filmpje over de MVI-plannen van de gemeente bij. Een actieplan met een aansprekende vormgeving waarin concrete onderwerpen zijn gepland.

Actieplan: Gemeente Helmond (+ animatie actieplan MVIexternelinkteken.gif op youtube.com)

Stemmen en uitreiking

Alle ondertekenaars van het Manifest MVI kunnen één stem uitbrengen op de genomineerden. Hiervoor krijgen ze via de mail een uitnodiging van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De KoopWijsPrijs wordt op 14 december 2017 uitgereikt tijdens het MVI-congres Samen Werkt! te Maarssen, door staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat.

Meer informatie 
MVI-congres 2017externelinkteken.gif op vng.azavista.com 
Overzicht alle MVI-actieplannen