Kamerbrief voortgang van het traject Beter aanbesteden

15-februari-2017 | bron: Rijksoverheid

OP 14 februari 2017 heeft de minister van Economische Zaken de Kamer geinformeerd over de voortgang van het traject Beter aanbesteden alsmede over de invulling van de motie Ziengs c.s. over toegang tot aanbestedingen voor jonge, innovatieve bedrijven.

Eerste bevindingen Beter aanbesteden

Onlangs zijn de eerste bevindingen van vijf regionale teams besproken in het landelijk overleg voor Beter aanbesteden. Daarin nemen de heer Huizing als aanjager van het project, vertegenwoordigers van de overheid, het bedrijfsleven, de wetenschap en het ministerie van Economische Zaken deel. De algemene opinie is dat de problemen rond aanbestedingen niet zozeer in de wet zitten, maar in de toepassing van de aanbestedingsregels. De problemen hebben te maken met kennis (van procedures en van de markt) en met de organisatie van de inkoopfunctie bij aanbestedende diensten.

Verbeterpunten

Het belangrijkste verbeterpunt dat zowel ondernemers als aanbestedende diensten noemen, is de onderlinge communicatie. De regionale teams hebben meer dan 80 oplossingsrichtingen aangedragen die kunnen bijdragen aan het verbeteren van de aanbestedingspraktijk. Het landelijk overleg heeft gesproken over de omvorming van kansrijke oplossingen tot concrete acties en het uitlichten van best practices. Uiteindelijk zal een lijst opgesteld worden met concrete acties en initiatieven. Deze lijst zal de basis vormen voor een landelijk akkoord dat de minister van Economische Zaken vóór de zomer van dit jaar wil sluiten.

Samenvoeging opdrachten

De kamerbrief gaat ook in op het onnodig samenvoegen van opdrachten en de invulling van EMVI-criteria (motie Verhoeven). Beide onderwerpen zijn zowel in de regioteams als in het landelijk overleg besproken. Verder is het belang benadrukt om ondernemers te informeren over de reden waarom zij bepaalde opdrachten niet gewonnen hebben. Dit conform de toezegging van de minister om gemeenten te wijzen op hun motiveringsplicht bij gunningsbeslissingen. In een volgende rapportage zal de minister de Kamer nader informeren over de voorgenomen acties met betrekking tot deze punten.

Toegang jonge, innovatieve bedrijven

In het kader van de motie Ziengs is de regering verzocht om aanbestedingen toegankelijker te maken voor jonge, innovatieve bedrijven. PIANOo, het Expertisecentrum aanbesteden, geeft invulling aan het programma Innovatiegericht inkopen en heeft in samenwerking met StartupDelta in november 2016 een brochure gepubliceerd genaamd 'Innovaties inkopen, het kan!'. In de brochure worden 'best practices' gedeeld van overheden die koploper zijn op het gebied van inkoop van innovatieve oplossingen. Daarnaast biedt de brochure lessen voor zowel de overheidsinkoper bij innovatiegericht inkopen, als voor start-ups en innovatieve ondernemers.

Op de PIANOo-website zijn actuele praktijkvoorbeelden te vinden over innovatiegericht inkopen, waaronder de innovatieve proeftuin van ProRail voor onbeveiligde overwegen. PIANOo heeft ook nog 30 bijeenkomsten en expertsessies en 2 webinars over dit thema (mede) georganiseerd.

Meer informatie
Dossier Innovatiegericht inkopen
Brochure Innovaties inkopen, het kan!
Praktijkvoorbeeld Proeftuin opent deur naar nieuwe, creatieve oplossingen
Meer praktijkvoorbeelden innovatiegericht inkopen