Toelichting standpunt kabinet inzake EU-voorstellen ter verbetering van de aanbestedingspraktijk in Europa

30-november-2017 | bron: Rijksoverheid

Diverse kamerleden hebben de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat vragen gesteld over het standpunt van het kabinet inzake de nieuwe EU-voorstellen, waaronder het voorstel tot verbetering van de aanbestedingspraktijk in Europa. In de beantwoording van de kamervragen geeft de staatsecretaris een toelichting op het standpunt van het kabinet. Onderwerpen zijn onder meer kennisuitwisseling, positie van het midden- en kleinbedrijf (mkb) en eventuele nadere regels, al dan niet verplicht.

De Europese Commissie presenteert de voorstellen in de Raad voor Concurrentievermogen van 30 november 2017. De raadsformatie Concurrentievermogen bestaat over het algemeen uit de ministers (of staatssecretarissen) van economische zaken van de lidstaten van de Europese Unie.

Kennisuitwisseling

De Commissie heeft aangegeven dat zij voor ogen heeft dat het Europees Parlement en de Europese Raad uitgroeien tot een forum voor permanent politiek debat over overheidsopdrachten in de lidstaten. Het kabinet is van mening dat beide organisaties een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de kennisuitwisseling over aanbesteden, maar wil ervoor waken dat specifieke aanbestedingen in de lidstaten onderwerp worden van het debat.

Toegang mkb

In Nederland winnen ondernemingen in het mkb ongeveer 65% van de aanbestedingen boven de Europese drempelbedragen. Het kabinet wil inzetten op (nog) betere toegang van ondernemers in het mkb tot overheidsopdrachten door onder meer in het traject Beter aanbesteden in te zetten op verbetering van proportionaliteit bij aanbestedingen. Het percentage inschrijvingen door het mkb wordt ook meegenomen bij het monitoren van de aanbestedingspraktijk. De staatssecretaris is voornemens om de Kamer begin 2018 nader te informeren over het traject Beter Aanbesteden. Hierin worden de positie van het mkb en het onnodig clusteren van opdrachten meegenomen.

Extra regels

Er zijn geen signalen dat de Europese Commissie voornemens is om op het gebied van aanbestedingen nadere regels vast te stellen. Ook op het gebied van ruimere benutting van strategische overheidsopdrachten behelzen de plannen van de Europese Commissie alleen stimulerende maatregelen en geen verplichtingen. Het kabinet is voorstander van informatie- en kennisuitwisseling over aanbesteden en niet van het creëren van extra Europese regels in dit verband.

Vrijwillige basis

Het door de Commissie gepresenteerde strategie sluit aan bij de Nederlandse inzet op het vlak van overheidsaanbestedingen, maar van belang is dat in eventuele vervolg-voorstellen van de Commissie geen verplichtingen aan lidstaten en/of de aanbestedende diensten in de lidstaten worden opgelegd. De staatssecretaris is voornemens om tijdens de Raad voor Concurrentievermogen aan de Europese Commissie te vragen of zij, evenals Nederland, van mening is dat dat naleving van de aanbeveling door de lidstaten op vrijwillige basis is.

Lees de volledige kamerbriefexternelinkteken.gif op rijksoverheid.nl.

Meer informatie
Standpunt kabinet inzake EU-voorstellen