november 2017

Toelichting standpunt kabinet inzake EU-voorstellen ter verbetering van de aanbestedingspraktijk in Europa

30-november-2017 | bron: Rijksoverheid

Diverse kamerleden hebben de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat vragen gesteld over het standpunt van het kabinet inzake de nieuwe EU-voorstellen, waaronder het voorstel tot verbetering van de aanbestedingspraktijk in Europa. In de beantwoording van de kamervragen geeft de staatsecretaris een toelichting op het standpunt van het kabinet. Onderwerpen zijn onder meer kennisuitwisseling, positie van het midden- en kleinbedrijf (mkb) en eventuele nadere regels, al dan niet verplicht.

SBIR, wat is dat?

30-november-2017 | bron: PIANOo

In het regeerakkoord staat dat het nieuwe kabinet de overheid vaker wil laten optreden als 'Launching Customer' om innovatie aan te jagen, en vaker gebruik wil laten maken van SBIR. Maar wat is SBIR?

Nieuwe adviezen Commissie van Aanbestedingsexperts

30-november-2017 | bron: Commissie van Aanbestedingsexperts

De Commissie van Aanbestedingsexperts heeft een tweetal nieuwe adviezen gepubliceerd: Publiek vervoer, transparantie en proportionaliteit.

Samenwerking gemeenten bespaart geen geld

30-november-2017 | bron: Rijksuniversiteit Groningen

Samenwerking tussen gemeenten heeft van 2005 tot en met 2013 een grote vlucht genomen. In die periode verviervoudigden de uitgaven via gemeentelijke samenwerking tot ruim 8 miljard euro per jaar. Anders dan gedacht verlaagt samenwerking de uitgaven van gemeenten echter niet. Ook leidt samenwerking niet tot een meetbare verbetering van de gemeentelijke voorzieningen. Dat concluderen Maarten Allers en Tom de Greef van het Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden (COELO), een onderzoeksinstituut verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij publiceren hun bevindingen vandaag in economenvakblad ESB.

Inkoper houdt geen rekening met externe factoren bij prestatiecontract

29-november-2017 | bron: InkopersCafé

"Een prestatiecontract is een mooi idee, maar heeft doorgaans niet het gewenste effect", stelt Fabian Nullmeier, PhD-kandidaat aan de Erasmus universiteit. Hij onderzoekt het effectief toepassen van prestatiecontracten in complexe contexten. Met een prestatiecontract laat de opdrachtgever de leverancier zo vrij mogelijk door alleen de uitkomst te beoordelen en niet het proces. Een inkoper gaat volgens Nullmeier echter vaak voorbij aan het feit dat de leverancier niet de enige is die invloed heeft op de uitkomst.

Quick scan aanbesteding Forensische zorg

29-november-2017 | bron: Rijksoverheid

Minister Dekker van Jusitie en Veiligheid heeft als reactie op de Quick scan aanbesteding forensische zorg een brief gestuurd naar de Tweede Kamer. De quick scan geeft een kritisch oordeel over de voorgenomen manier van aanbesteden van forensische zorg en over de rol van prijs en kwaliteit van de geleverde zorg in de aanbesteding.

Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 48

29-november-2017 | bron: IBR

In de afgelopen week zijn er 6 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken.

Groter is niet altijd beter bij gemeenten

29-november-2017 | bron: NRC

Nederland telt vanaf 1 januari nog 380 gemeenten. Een gevolg van de niet aflatende gemeentelijke herindeling. De bestuurlijke landkaart zal nieuwe namen vertonen zoals Midden-Groningen, Waadhoeke en Westerwolde. Andere, nieuwe combinaties zijn in aantocht waardoor het aantal zelfstandige gemeenten na volgend jaar opnieuw zal dalen. Ter vergelijking: na de Tweede Wereldoorlog waren er nog 1.015 gemeenten.

Slimmer, sneller en beter met behulp van het DeEscalatie- en Communicatiemodel

27-november-2017 | bron: Unie van Waterschappen

De markt vraagt naar een ontwikkeling in de samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Van de nadruk op het contract naar de nadruk op contact én naar een samenwerking op basis van gelijkwaardigheid en complementariteit. Met het DeEscalatie- en Communicatiemodel wordt op een hoogwaardige en duurzame manier invulling gegeven aan de benodigde communicatie bij projecten.

Biobased inkopen op de kaart

27-november-2017 | bron: PIANOo

PIANOo heeft samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland biobased inkoop initiatieven op de kaart gezet. Op deze kaart ziet u pilots en aanbestedingen van overheden waarbij de toepassing van biobased materialen gestimuleerd wordt.