Marktverkenning Biobased Inkopen voor de N18

bron: Royal Haskoning DHV

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is door Royal Haskoning DHV onderstaande marktverkenning opgesteld. Deze marktverkenning schetst de mogelijkheden om bij de aanbesteding van de N18 door Rijskwaterstaat te sturen op het inkopen van biobased materialen. (april 2015)

De marktverkenning is stapsgewijs uitgevoerd:

 • Selectie van 9 wegobjecten die potentie hebben voor biobased inkopen.
 • Inventarisatie van elementen die biobased kunnen worden ingekocht.
 • Koppeling van biobased elementen aan wegobjecten. 

Wegobjecten

In overleg met Rijkswaterstaat zijn negen weg objecttypen voor deze marktverkenning geselecteerd. Deze objecten leken op voorhand het meest kansrijk voor de toepassing van biobased producten. Het gaat om:

 • Geluidsschermen
 • Carpoolplaatsen
 • Watergangen
 • Bushaltes en opstelstroken
 • Bomen en beplanting
 • Verlichting
 • Wegen en kunstwerken
 • Verkeersborden
 • Waterhuishouding en riolering

Veel biobased produkten al mogelijk

Toepassing van biobased materialen in producten is vaak technisch al mogelijk, maar zolang er geen concrete vraag is (en in voldoende volume), worden de producten niet geproduceerd. De marktverkenning heeft zich voornamelijk gericht op producten die direct (nu al) in te kopen zijn. In potentie zijn er meer biobased producten mogelijk. Die zijn nu echter niet leverbaar omdat er geen vraag naar is. In het bijzonder voor producten die grotendeels uit plastic bestaan kan relatief vlot overgestapt worden op biobased alternatieven. Hiervoor zijn vele mogelijkheden doordat zowel plastic onderdelen als complete plastic producten (gedeeltelijk) biobased gemaakt kunnen worden. Deze mogelijkheid kan gestimuleerd worden door bij de aanbesteding niet te richten op specifieke producten maar op vervanging van fossiele materialen. Hiermee is een leverancier helemaal vrij in wat wordt aangeboden en kan het innovatie bevorderen.

Marktverkenning