Kabinetsreactie op evaluatie Wet Gratis Schoolboeken (WGS)

bron: Ministerie van OCW

In februari 2016 zijn de onderzoeksresultaten van de evaluatie van de Wet Gratis Schoolboeken (WGS) vastgelegd in het rapport Gratis maakt nog niet (goed)koop. Op 6 september 2016 heeft de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op het rapport gereageerd. (september 2016)

Geconcludeerd kan worden dat de WGS positieven effecten heeft, maar dat de beoogde effectieve concurrentie op de leermiddelenmarkt nog niet is gerealiseerd, aldus de staatssecretaris.

Stappen verbeteren effectiviteit

Om de effectiviteit van de WGS verder te verbeteren, onderneemt de staatssecretaris het volgende:

  • Hij gaat het label van het lumpsumbedrag voor lesmateriaal eraf halen, zodat dit bedrag minder als richtprijs in de markt dient.
  • Hij brengt onder de aandacht dat scholen alert moeten blijven om de schoolkosten voor ouders beheersbaar te houden, nu en in de toekomst
  • Hij beziet of de reeds lopende activiteiten en andere activiteiten tot een beter functionerende leermiddelenketen leiden en of aanvullende maatregelen nodig zijn
  • Hij onderzoekt in samenwerking met partners in de sector op welke wijze de transparantie van en over het aanbod van leermiddelen bevorderd kan worden om leraren meer keuzevrijheid en flexibiliteit te bieden en om de inkoopfunctie van scholen verder te professionaliseren.