Handreikingen algemeen inkopen

In onderstaande lijst staat het fundament van professioneel aanbesteden en inkopen centraal. U vindt hier diverse  handreikingen, formulieren en andere hulpmiddelen, gesorteerd op datum. Deze stukken zijn veelal door PIANOo opgesteld maar u vindt hier ook documenten opgesteld door derden.

 • Op 3 oktober 2017 heeft de Europese Commissie een niet-bindend aanbestedingspakket voor een meer efficiënte en duurzame aanpak van overheidsopdrachten gelanceerd. Een groot deel van de overheidsinvesteringen verloopt via overheidsopdrachten. Overheidsopdrachten zijn een krachtig instrument om de overheidsmiddelen op een efficiënte, duurzame en strategische manier in te zetten. Deze factsheet van Europa decentraal is bedoeld om decentrale overheden te informeren over de bovengenoemde initiatieven van de Commissie. Met behulp van deze initiatieven kunnen decentrale overheden het aanbestedingsinstrument (op termijn) strategischer inzetten. (november 2017)

 • Om de eengemaakte markt te versterken en investeringen in de EU te blijven stimuleren, heeft de Europese Commissie op 3 oktober 2017 een niet-bindend pakket voor een meer efficiënte en duurzame aanpak van overheidsopdrachten gelanceerd. Wanneer decentrale overheden aanbestedingen strategisch inzetten, kunnen zij innovatie bevorderen en kunnen duurzaamheidsdoelstellingen worden gerealiseerd. (oktober 2017)

 • bron: PIANOo

  De handreikingen selectie van ondernemers bij onderhandse aanbestedingen (juli 2017) en selectie bij onderhands aanbesteden (november 2013) richten zich op degene die de keuzes maakt bij enkelvoudig of meervoudig onderhandse aanbestedingen. Verschillende aspecten die een rol spelen tijdens de voorbereiding van onderhandse aanbestedingen worden besproken. Aan bod komen bijvoorbeeld het in kaart brengen van relevante elementen van het inkoopbeleid, de beleidsdoelen van de organisatie en de karakteristieken van de markt. De nieuwe handreikingen bespreken verschillende methodieken om ondernemers te selecteren. (juli 2017)

 • Deze handreiking Aanbestedingswet speciale-sectorbedrijven dient ertoe de Aanbestedingswet 2012 voor speciale-sectorbedrijven praktisch beter hanteerbaar te maken. Daartoe zijn in dit document alleen de delen en artikelen uit de Aanbestedingswet 2012 opgenomen die (ook) van toepassing zijn op de speciale-sectorbedrijven.  Deze handreiking is geactualiseerd naar aanleiding van de wijziging van de Aanbestedingswet 2012 per 1 juli 2016. (juni 2017)

 • bron: PIANOo

  Centrale vraag in de publicatie is hoe deze aanbestedende diensten hun inkoopproces en hun vraagarticulatie organiseren. Welke acties nemen zij om hun ambities op het gebied van inkoopprofessionalisering, maatschappelijk verantwoord inkopen, innovatie en de samenwerking binnen publieke organisaties en met de markt te realiseren? Een blauwdruk leverde de rondgang langs aanbestedende diensten niet op. Iedere organisatie en iedere aanbesteding is uniek. (juni 2017)

 • Een aanbestedende kan een marktpartij uitsluiten van deelname aan een aanbestedingsprocedure indien de aanbestedende dienst op enige passende wijze aannemelijk kan maken dat de ondernemer in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan. Het gaat hierbij om een (ernstige) fout waardoor de integriteit van de gegadigde of inschrijver in twijfel kan worden getrokken. De bewijslast ligt bij de aanbestedende dienst. (juni 2017)

 • bron: PIANOo

  PIANOo heeft een handreiking gemaakt met overwegingen voor het recht- en doelmatig inzetten van een Dynamisch aankoopsysteem (DAS) voor het inkopen van werken, leveringen en diensten. Ook bevat de handreiking een uitgebreide beschrijving van hoe u een DAS instelt en opdrachten binnen het DAS uitzet. (mei 2017)

 • In de Aanbestedingswet 2012 worden termijnen genoemd gebaseerd op de Richtlijn 2014/24/EU. In de praktijk blijkt dat het vaak niet duidelijk is hoe lang de genoemde termijnen exact zijn. (februari 2017) 

 • bron: TenderNed

  Aanbestedende diensten kunnen een marktconsultatie interactief uitvoeren met behulp van TenderNed. Het is dan mogelijk berichten met betrekking tot de marktconsultatie uit te wisselen met geïnteresseerde ondernemingen. De marktconsultatie is bovendien toegevoegd als type publicatie, zodat ondernemingen met het zoekfilter gericht kunnen zoeken in het aankondigingenplatform. (januari 2017)

 • bron: PIANOo

  Naast werkgevers, werknemers en zelfstandigen hebben ook opdrachtgevers een verantwoordelijkheid om te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving, bijvoorbeeld als ze een werklocatie bieden of werkmethoden voorschrijven. Verantwoord opdrachtgeverschap houdt in dat opdrachtgevers aandacht hebben voor gezond en veilig werken in alle fases van de opdracht, dus van ontwerp tot oplevering of uitvoering. Op verzoek van het minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid heeft PIANOo een handreiking voor inkopers opgesteld. (december 2016)