Onderzoeken ICT

Diverse rapportages over ICT, Open Standaarden en Open Source Software

 • Uitkomsten van een door PBLQ uitgevoerd onderzoek onder ICT-leveranciers van de overheid in samenwerking met Nederland ICT en iBestuur. Voor dit onderzoek zijn ICT-projecten van 24 opdrachtgevers uit de publieke sector besproken met 14 bij Nederland ICT aangesloten toonaangevende leveranciers. De interviews richten zich op opdrachtverstrekking, samenwerking, communicatie & organisatie, capaciteit & deskundigheid en kwaliteitsmanagement bij de opdrachtverstrekkende overheden. (oktober 2017)

 • In oktober 2016 heeft Tweede Kamerlid Oosenbrug (PvdA) de regering verzocht om het gebruik van open standaarden wettelijk te verplichten en alle kennis over open source software waarover de overheid beschikt ter beschikking te stellen via bestaande structuren.Naar aanleiding van deze vraag heeft het ministerie van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties adviesbureau PBLQ gevraagd onderzoek te doen. De opdrachtformulering was als volgt: onderzoek of er binnen de overheid behoefte bestaat aan een Kenniscentrum Open Source Software (OSS). (februari 2017)

 • In opdracht van het Bureau Forum Standaardisatie en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voert ICTU jaarlijks de Monitor Open standaardenbeleid uit. Deze rapportage heeft betrekking op de periode juli 2015 tot en met juni 2016 ('pas toe of leg uit' bij feitelijke aanbestedingen), respectievelijk de situatie in de zomer van 2016 (gebruiksgegevens van open standaarden en toepassing van open standaarden via generieke voorzieningen). (december 2016)

 • bron: Tweede Kamer

  In opdracht van de Tweede Kamer heeft de tijdelijke commissie ICT onderzoek gedaan naar de problemen rond ICT-projecten bij de overheid. Op 15 oktober 2014 is het eindrapport Grip op ICT uitgebracht. De belangrijkste aanbeveling van de commissie is de oprichting van een tijdelijke ICT-autoriteit: het BIT (Bureau ICT-toetsing). De minister van Wonen & Rijksdienst heeft op 30 januari 2015 gereageerd op het eindrapport. (oktober 2016)

 • In het debat van april 2015 over het eidnrapport van de commissie Elias kwam tevens aan de orde dat de rijksoverheid te veel afhankelijk is van een groot aantal dominante ICT-leveranciers en daardoor te veel geld uitgeeft aan hun producten en diensten. Het kabinet heeft hierop besloten te onderzoeken hoe door middel van exitstrategieën de overheid minder afhankelijk kan worden van ICT-aanbieders en hierover verslag uit te brengen aan de Tweede Kamer. Het rapport Mogelijkheden om de afhankelijkheid van ICT-leveranciers te verminderen is begin maart aan de Tweede Kamer aangeboden (februari 2016)

 • Ieder jaar geeft branchevereniging Nederland ICT inzicht in Nederlandse ICT-bestedingen met de ICT-Marktmonitor. De negentiende editie van de monitor bevat cijfers over de gerealiseerde en verwachte bestedingen binnen de segmenten software, hardware en dienstverlening. Daarnaast wordt er een onderscheid gemaakt tussen on-premises, private en public cloud bestedingen.

 • bron: VNG/KING

  Deze rapportage is opgesteld door VNG Realisatie (voorheen KING) en gaat over de standaardisatie van software voor gemeenten en samenwerkingsverbanden. Het doel van de Compliancy Monitor is om vast te stellen welke producten van welke leveranciers voldoen aan de overeengekomen standaarden. (januari 2015)

 • bron: Kashiwagi Solution Model Inc

  In dit rapport wordt ingegaan op de Best Value benadering als een mogelijk oplossing voor de prestatieproblemen in de ICT branche. (december 2014)

 • De Europese Commissie heeft in deze studie onderzocht hoeveel openbare aanbestedingen er binnen Europa zijn gedaan voor ICT en R&D opdrachten en wat de omvang hiervan is. Tevens bevat deze studie een methode waarmee deze meting opnieuw kan worden uitgevoerd. (September 2014)

 • bron: Tweede Kamer

  Het doel van dit onderzoek is om bij te dragen aan een doelmatige aanpak van ICT door het Rijk. De probleemstelling vann het onderzoek is: In welke mate bevat de huidige aanpak van ICT door het Rijk waarborgen voor een doelmatige beheersing van ICT bij het Rijk?. De Rekenkamer richtte zich vooral op de beheersing van ICT-projecten. De onderzoeksvragen betreffen de verschillende sturings- en verantwoordingsinstrumenten die een doelmatige inzet van ICT bij het Rijk zouden moeten bevorderen. (maart 2013)