Handreikingen ICT

Diverse handreikingen en voorbeelddocumenten op het gebied van ICT.

 • bron: Kennisnet

  Als school ben je altijd op zoek naar ICT middelen die bij het onderwijs passen, ook al zijn deze nog niet ontwikkeld. Wat betekent dit voor de samenwerking tussen school en een markt? Hoe koop je een ICT middel in? Moet ik aanbesteden? En wat als het schoolbestuur zelf wil ontwikkelen? De brochure 'Slim ontwikkelen met marktpartijen: wat komt erbij kijken?' van Kennisnet geeft een aantal scenario's die een schoolbestuur kan gebruiken. Iedere situatie is namelijk anders, heeft haar eigen (on) mogelijkheden en kent een passende samenwerkingsvorm. (november 2017)

 • Toolkit voor het aanbesteden van toegankelijke ICT. Deze toolkit geeft informatie en ondersteuning bij het toegankelijk aanbesteden van ICT zodat het straks voor iedereen bruikbaar is, inclusief mensen met een handicap en senioren. Een goede aanbesteding zorgt voor goed opdrachtgeverschap en kan later veel tijd en geld schelen.

 • bron: VO-raad

  Hoe kunt u als schoolbestuur op een goede, slimme manier ICT (van wifi-netwerk tot digitaal lesmateriaal) inkopen? De VO-raad, PO-Raad en Kennisnet hebben een brochure gepubliceerd die u helpt met een goede voorbereiding van het inkoopproces, wat uiteindelijk leidt tot goede inkoop. (juni 2017)

 • De door SURF (in samenwerking met MVO Nederland en Green IT Amsterdam) uitgebrachte handreiking ICT inkopen met impact en de bijbehorende productkaarten helpen inkopers en IT-managers op weg om ICT duurzaam in te kopen. Aanbevelingen zijn onder meer: begin met laaghangend fruit, deel goede voorbeelden en lessons learned en bundel je krachten bij ICT-inkoop. (mei 2017)

 • Forum Standaardisatie heeft een handreiking Open Standaarden bij inkopen opgesteld met daarin standaard bestekbepalingen voor het uitvragen van open standaarden van de pas-toe-of-leg uit lijst. Het gebruik van deze bestekbepalingen bevorderen de adoptie van open standaarden bij de (semi-)overheid. (december 2016)

 • bron: IBD

  Deze handleiding van de Informatie Beveiligings Dienst (IBD) is geschreven om informatiebeveiligingsmaatregelen die te maken hebben met contractmanagement uit te werken. Het doel is dat contractmanagers of diegene die van gemeentewege te maken krijgt met contracten met derden weet welke informatiebeveiligingsaspecten/omgang met gevoelige gegevens een rol spelen bij het uitvoeren van het contractmanagementproces. Dit document gaat over deze aspecten van het contractmanagement- of inkoopproces binnen een gemeente. (augustus 2016)

 • DigiInkoop is de digitale voorziening van de Rijksdienst en haar leveranciers om het inkoopproces makkelijker, efficiënter, doelmatiger en rechtmatiger te maken.

 • De ICT Haalbaarheidstoets is een product van Nederland ICT om de kwaliteit van ICT-projecten bij overheidsorganisaties te verbeteren door in een vroegtijdig stadium de markt te betrekken bij de plannen. (april 2016)

 • bron: CIP

  Veel internationale standaarden voor informatiebeveiliging richten zich op de beveiliging van de bestaande systemen en infrastructuur (bijvoorbeeld netwerken en werkplekken) en minder op softwareontwikkeling. Het ontwikkelen van veilige software wordt veelal gezien als een verantwoordelijkheid van de ontwikkelaar of de leverancier. Door de opdrachtgever worden vaak te weinig eisen gesteld ten aanzien van beveiliging. Dit leidt ertoe dat zwakheden in de software, systemen of hun inzet in de productieomgeving pas laat tijdens de ontwikkeling of pas in de gebruiksfase worden geconstateerd. (maart 2015)

 • De handreiking Cloudcomputing voor overheden biedt een praktisch kader voor het veilig en verantwoord toepassen van cloudoplossingen voor overheden. Het geeft zicht op beleidskaders, normenkaders en richtlijnen waar overheden mee te maken krijgen. De handreiking is opgesteld door het Forum Standaardisatie in samenwerking met Taskforce BID, VNG Realisatie (voorheen KING) en het ministerie van Binnenlandse Zaken. (oktober 2014)