Marktbeschrijving ICT

De ICT-markt is erg breed, en omvat alles van multi-functionals tot maatwerk-software oplossingen. Deze marktbeschrijving geeft een beeld van de ICT markt. Nederland telt ongeveer 60.000 ICT-bedrijven, waarvan 80 procent bestaat uit eenmansbedrijven. Binnen de ICT markt zijn meerdere trends en ontwikkelingen zichtbaar en diverse brancheorganisaties actief. In het Jaarbericht Sectoren 2015 benoemt het ministerie van Economische Zaken meerdere beleidsvraagstukken voor de ICT markt. (maart 2017)

Cijfers

Ten opzichte van 2014 wordt er in bijna alle sectoren binnen de ICT-markt in 2015 meer uitgegeven. Alleen bestedingen aan dienstverlening blijven min of meer stabiel: van 0,2 procent in 2014 naar een verwachte -0,4 procent in 2015.

In de softwaresector wordt een stijging verwacht van 5,3% groei in 2014 naar een verwachte 8,3% in 2015. Ook op het gebied van hardware zullen de bestedingen in 2015 naar verwachting harder groeien dan in 2014. Met name netwerkapparatuur, tablets en smartphones lijken hier de oorzaak van te zijn. Dit bevestigt het beeld van de groeiende internet/online economie.

De verschuiving naar cloud-based oplossingen heeft een sterk effect op de groeicijfers. Binnen zowel de publieke als private cloud worden groeicijfers tot ruim 30% verwacht. Dit heeft ook een sterk positief effect op bestedingen aan met name software en storage. Dat is goed te zien binnen de deelsector backoffice equipment, waar bestedingen aan cloud-opslag voor ruim 13% groei zorgen.

ICT-bedrijven in Nederland

Volgens het CBS telde Nederland op 1 januari 2015 58.990 ICT-bedrijven, een stijging van ruim 6 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Eenmanszaken maken 80 procent uit van het totaal aantal ICT-bedrijven in Nederland. Veel van deze eenmanszaken zijn ZZP'ers. Een kleine 94 procent van de Nederlandse ICT-bedrijven heeft niet meer dan 10 medewerkers. Slechts één op de 300 bedrijven heeft meer dan 100 werknemers. Het aantal grotere ICT-bedrijven is vrij stabiel, zo rond de 180.

Meer informatie: ICT Monitor 2015

Tijdelijke commissie ICT (Elias)

De afgelopen jaren zijn helaas vele ICT-projecten uit de hand gelopen, hetgeen geleid heeft tot een parlementair onderzoek door de Tijdelijke commissie ICT. Er zijn meerdere projecten onderzocht, waarbij is gezocht naar een rode draad en patronen van fouten met het oogmerk oplossingen aan te dragen om herhaling van die fouten zo veel mogelijk te voorkomen. Het eindonderzoek Grip op ICT heeft onder meer geleid tot de oprichting van het Bureau ICT Toetsing (BIT) en een onderzoek naar leveranciersafhankelijkheid.

Documenten:
Eindrapport Grip op ICT (Elias), kabinetsreactie, BIT en voortgangsrapportages
Mogelijkheden om de afhankelijkheid van ICT-leveranciers te verminderen

Trends

In het Jaarbericht Sectoren 2015 benoemt het ministerie van Economische Zaken de volgende trends en beleidsvraagstukken voor de ICT markt.

Internet of Things

ICT is essentieel voor bedrijven. Bijvoorbeeld omdat het verkoopproces in toenemende mate elektronisch verloopt. Een goede ICT-infrastructuur en apparatuur zoals computers en smartphones zijn hierbij onmisbaar, en ze worden ook steeds belangrijker. Bedrijven kunnen door ICT in te zetten nieuwe producten en processen ontwikkelen, en bestaande optimaliseren. Door dalende kosten en afmetingen wordt ICT op meer plaatsen toegepast en onderling door netwerken verbonden. Zo ontstaat 'the internet of things'.

Gateway to Europe

De uitgangspositie van Nederland als Digital Gateway (to Europe) is goed. We hebben een sterke ICT-infrastructuur, een open innovatiemodel, hoog niveau van ICT-onderzoek en Nederlanders maken bovengemiddeld gebruik van het internet.

ICT-gedreven Innovatieclusters

Nieuwe ICT-technologieën en toepassingen zijn laatste decennia in hoog tempo doorgedrongen in het bedrijfsleven en volgen elkaar snel op. Door deze snelheid van ontstaan er wereldwijd nieuwe ICT-gedreven innovatieclusters. Om de concurrentiekracht te behouden is het belangrijk dat adequaat blijft worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen, zowel in Nederland als in samenwerking met buitenlandse bedrijven en kennispartners.

Big Data

De hoeveelheid data dat op internet wordt verzameld groeit. Deze verzameling aan gegevens wordt Big Data genoemd. Nieuwe kansen liggen er wanneer deze losse data aan elkaar gekoppeld worden, voor zowel commerciële bedrijven, de overheid en het onderwijs. Privacy en veiligheid is hierbij een punt van aandacht.

Cloud

Cloud computing, de verschuiving van traditionele softwaremodellen naar nieuwe manieren om een netwerk te creëren, neemt toe. Cloudtoepassingen worden steeds meer gemeengoed. De opkomst van 'cloud computing' vergroot de innovatie in bedrijfsprocessen en de mogelijkheid flexibeler te werken. Nu de vraag naar nieuwe ICT toepassingen in de maak- en dienstenindustrie zo sterk toeneemt, rijst ook de vraag hoe aanbod van geschikte ICT-ers kan worden vergroot.

Samenwerking Rijksoverheid en ICT-bedrijfsleven

Tussen het Ministerie van BZK en Nederland ICT zijn begin 2014 (niet-bindende) afspraken gemaakt in de iDialoog. Rijksoverheid en ICT-bedrijfsleven werken samen aan IT-projecten die de Rijksoverheid compacter moeten maken en efficiënter moeten laten functioneren. Een goede relatie is onontbeerlijk voor het slagen van deze projecten. Uitgangspunten voor de samenwerking tussen het ICT-bedrijfsleven en de Rijksoverheid zijn vertrouwen, leren van elkaar en elkaar kennen. Deze uitgangspunten vormen de basis van de iDialoog. Met de iDialoog wordt invulling aan deze samenwerking gegeven, waarbij de focus nadrukkelijk op de voorfase van aanbestedingen (of precompetitieve fase) is gericht.

Document: iDialoog
Nederland ICT afbeelding_externe_link.gif

Instrumenten Nederland ICT

Nederland ICT heeft een aantal instrumenten ontwikkeld die u als aanbestedende dienst kunt gebruiken bij uw uitvraag. Zo geeft de 'ICT Haalbaarheidstoets' een indicatie van de haalbaarheid van een ICT-project. Met behulp van de markt worden de kansen en risico's van een ICT project in kaart gebracht met als doel de vraagstelling te concretiseren.

Met de 'ICT Marktspiegel' legt u een specifiek ICT probleem aan ICT bedrijven voor. Het is een precompetitieve dialoog in de strategiefase van een project waarbij de markt beoordeelt of de strategie bijdraagt aan het omzetten van beleidsvoornemens in concrete resultaten en aansluit bij 'best practices' in de markt.

Document: ICT Haalbaarheidstoets
Document: ICT marktspiegel

HIS/ICT

HIS/ICT is onderdeel van UBR|HIS en houdt zich bezig met het contractmanagement rijksbrede ICT-contracten en ICT-inkoopadvies. Op de website van HIS/ICT vindt u ook alle contracten die HIS/ICT beheert.

Meer informatie: HIS/ICT, de ICT-afdeling van de Haagse Inkoop Samenwerking

Softwarecatalogus

De GEMMA Softwarecatalogus is een online informatiesysteem met het (verwachte) softwareaanbod voor gemeenten en het gebruik door gemeenten ontwikkeld door KING. In de catalogus vindt u per softwareproduct een beschrijving van de globale functionaliteit is, productplanning en welke standaarden worden ondersteund. U kunt de Softwarecatalogus gebruiken bij ICT-vervangings- of investeringsvraagstukken.

U kunt uw ingevoerde applicatielandschap vergelijken en contact zoeken met gemeenten voor:

  • Een marktoriëntatie
  • Een vergelijken met andere gemeenten
  • Het opstellen van een programma van eisen
  • Het beoordelen van offertes
  • Het bespreken van meningsverschillen met uw leverancier

Meer informatie: Gemma Softwarecatalogus

Branchevertegenwoordiging

Er zijn veel verschillende brancheorganisaties voor de Nederlandse ICT markt. Enkele bekende verenigingen zijn:

Checklist Marktkennis bij overheidsinkoop
Bovenstaande kennis van de markt is opgezet volgens het stramien van de checklist Marktkennis bij overheidsinkoop. De checklist geeft veel aandachtspunten die van belang kunnen zijn bij het verzamelen van de benodigde marktkennis ter voorbereiding van een aanbesteding of inkoopopdracht.
Brochure Ken de Markt & Checklist Marktkennis bij overheidsinkoop

Marktconsultaties
Marktconsultaties zijn op TenderNed te vinden door op marktconsultaties te zoeken.
Marktconsultaties afbeelding_externe_link.gif op TenderNed.nl