Aanpassing inschrijving (week 40)

In dit geschil komt onder andere de vraag aan de orde of de aanpassing van de inschrijving door de aanbestedende dienst om een kennelijke omissie te herstellen is toegestaan. (Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam 18 september 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:6808)

Feiten en omstandigheden

De Gemeente Amstelveen (hierna: de Gemeente) heeft een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure georganiseerd voor de opdracht tot vervanging en onderhoud van een Verkeersregelinstallatie (VRI). Het gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Dynniq heeft aan de aanbesteding deelgenomen en heeft een inschrijving bij de Gemeente ingediend.

Bij brief van 29 juni 2017 heeft de Gemeente aan Dynniq meegedeeld dat haar organisatie niet de beste prijs-kwaliteitverhouding heeft gedaan, dat haar inschrijving als 2e is geëindigd en niet in aanmerking komt voor gunning. De Gemeente heeft bericht dat Vialis de winnende inschrijver is gebleken.

Ontvankelijkheid

Het is niet aannemelijk dat de door Dynniq opgeworpen bezwaren in een eerder stadium al hadden kunnen worden opgeworpen en daarmee ook niet dat zij te laat is met het opwerpen van haar bezwaren. De fout in de Offerteaanvraag betreft enkel een foutieve koppeling tussen de linker- en rechterkolom van één kostenpost. Het is geen kennelijke fout die, na aandachtige bestudering, uitdrukkelijk uit de Offerteaanvraag volgt. Het is een fout waar een inschrijver pas achter komt bij het daadwerkelijk invullen van het Prijzenblad, zoals bij Dynniq het geval was. Een proactieve(re) houding inhoudende dat Dynniq de Offerteaanvraag ruim voor het verstrijken van de inschrijvingstermijn (goed) zou bestuderen, had in dit geval dus geen verschil gemaakt. Van Dynniq kon in redelijkheid dan ook niet gevergd worden dat zij dit bezwaar al vóór het indienen van de inschrijving naar voren bracht (laat staan vóór de uiterlijke termijn voor het verzoek om inlichtingen, zoals paragraaf 2.4.3 van de Offerteaanvraag voorschrijft). Dit betekent voorshands dat niet gezegd kan worden dat Dynniq haar recht om te klagen heeft verwerkt. Dynniq is dan ook ontvankelijk in haar vorderingen.

Aanpassing van de inschrijving

Op grond van vaste jurisprudentie bestaat er enige ruimte om kennelijke verschrijvingen en omissies in een inschrijving te herstellen, indien het gaat om fouten die het gevolg zijn van omstandigheden die in de risicosfeer van de aanbestedende dienst liggen. Het moet dan wel gaan om een geval waarin niet alleen boven redelijke twijfel verheven is dat sprake is van een kennelijke verschrijving of onbedoelde omissie, maar waarin ook objectief kan worden vastgesteld wat door de desbetreffende inschrijver wél was bedoeld. Het gelijkheidsbeginsel moet daarbij onverkort worden gerespecteerd.

Naar aanleiding van de fout in het Prijzenblad heeft Dynniq ervoor gekozen om de kosten van € 6.000,- voor de kostenpost "Verkeersmaatregelen" te verdelen over de andere kostenposten. In het Prijzenblad van Dynniq stond bij deze kostenpost in de rechterkolom dan ook een liggend streepje. Niet kan gezegd worden dat boven redelijke twijfel is verheven dat Dynniq in plaats van een liggend streepje in de rechterkolom bij "Verkeersmaatregelen" een bedrag van € 6.000,- had willen invullen. Het was niet haar (kennelijke) bedoeling om in te schrijven met een totale inschrijfprijs van € 189.989,- (maar met € 183.989,-). Een vergelijking van (de bedragen in) de linkerkolom met (de bedragen in) de rechterkolom had voor de Gemeente aanleiding moeten zijn om vragen aan Dynniq te stellen. Een optelsom van beide kolommen levert immers niet hetzelfde bedrag op. Dat heeft zij ten onrechte niet gedaan. Van een kennelijke verschrijving in de zin van de hierboven genoemde jurisprudentie is dan ook geen sprake. Daar komt nog bij (dat aannemelijk is) dat de Gemeente het gelijkheidsbeginsel heeft geschonden door de aanpassing van de inschrijving van Dynniq.

(On)geldigheid van de inschrijvingen van Dynniq en Vialis

Op grond van paragraaf 2.5. van de Offerteaanvraag is het niet toegestaan het format of de standaardtekst van de standaardformulieren aan te passen. Door de handelwijze van Vialis heeft zij niet in strijd met paragraaf 2.5. van de Offerteaanvraag het format of de standaardtekst aangepast. Zij heeft enkel een foutieve functie in een cel in het Excel-bestand aangepast. Dit betreft slechts een geringe aanpassing die voorshands niet kan leiden tot een ongeldige inschrijving. De handelwijze van Dynniq kan in dit geval evenmin in strijd met paragraaf 2.5. van de Offerteaanvraag worden geacht. De Gemeente wordt dan ook niet gevolgd in haar stelling dat Dynniq een gekunstelde argumentatie heeft bedacht om alsnog de Opdracht te verkrijgen. Van het (bewust) manipuleren van haar inschrijving door Dynniq is niet gebleken.

Vialis en Dynniq hebben ieder een oplossing gekozen om met een fout van de Gemeente om te gaan en het zou, bijzondere omstandigheden daargelaten, in strijd met het gelijkheidsbeginsel zijn om de ene oplossing wél en de andere oplossing niet toe te laten.

Nu Dynniq heeft ingeschreven met een fictieve inschrijfsom is voorshands aannemelijk dat Dynniq voor gunning van de opdracht in aanmerking komt.

(IBR, 4 oktober 2017)

Lees voor nuancering de volledige uitspraak  op rechtspraak.nl