Actieagenda Beter Aanbesteden: voortgang diverse acties en moties

06-07-2018 | Bron: Rijksoverheid  

In de actieagenda Beter Aanbesteden zijn acties opgenomen die zich richten op de problematiek van het clusteren van opdrachten en op het vergoeden van tenderkosten. De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat informeerde op 5 juli 2018 de Kamer over de voortgang en het resultaat van beide acties.

Bevindingen werkgroep Clusteren

De werkgroep Clusteren heeft een verslag van haar bevindingen opgemaakt. De werkgroep constateert allereerst dat er nog veel onduidelijk is over de aard en de omvang van de problematiek. De cijfers over het clusteren dan wel splitsen in percelen van opdrachten, geven geen inzicht in de vraag of er onnodig geclusterd of niet passend gesplitst wordt. De werkgroep stelt daarnaast vast dat inkoopprofessionaliteit en marktkennis onontbeerlijk zijn voor inkopers om tot afgewogen, gemotiveerde keuzes ten aanzien van clusteren en splitsen te komen. Tenslotte onderschrijft de werkgroep de criteria uit artikel 1.5 Aanbestedingswet 2012 en de Gids Proportionaliteit en ziet zij geen meerwaarde in uitbreiding hiervan. Het gaat om een betere en transparantere toepassing van bestaande regelgeving.

Aanbevelingen werkgroep Clusteren

Op basis van deze constateringen komt de werkgroep tot een aantal aanbevelingen:

  • Het bevorderen van bekendheid dan wel het ontsluiten van informatie over het afwegingskader
  • Gelijke informatievoorziening voor aanbestedende diensten en marktpartijen
  • Het bevorderen van marktkennis bij aanbestedende diensten
  • Het bevorderen van de naleving van het clusterverbod en het splitsingsgebod

De werkgroep geeft 3 mogelijkheden mee ter overweging: de instelling van een onafhankelijke toezichthouder, het inrichten van een gespecialiseerde aanbestedingskamer in de rechtspraak en een uitbreiding van de functie van de Commissie van Aanbestedingsexperts.

Handreiking tenderkostenvergoeding

Aanbestedende diensten en ondernemers hebben baat bij een handreiking over de hoogte van inschrijfvergoedingen bij aanbestedingen waarbij bovengemiddelde inspanningen van inschrijvers gevraagd worden. Inmiddels is een concept opgeleverd dat onder meer ingaat op: de wettelijke grondslagen voor tenderkostenvergoedingen, kostenbeperkende maatregelen die de behoefte aan tenderkostenvergoedingen kunnen voorkomen of beperken, uitgangspunten bij de praktische afweging of een tenderkostenvergoeding aan de orde is en het bepalen van de hoogte van een vergoeding. De staatssecretaris hoopt de Kamer de afgeronde handreiking na de zomer toe te kunnen sturen.

Voortgang diverse moties

In de kamerbrief gaat de staatssecretaris onder meer in op diverse moties, zoals één openbaar digitaal register inbesteden, het betrekken van collega-bewindspersonen en hoe in het aanbestedingsproces door de rijksoverheid aandacht kan worden gegeven aan de van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden.

Kamerbrief en het verslag van bevindingen werkgroep Clusteren  op rijksoverheid.nl.

Meer informatie

Dossier: Beter Aanbesteden