Actieprogramma Zorg voor de Jeugd

17-04-2018 | Bron: Rijksoverheid  

Op 16 april 2018 heeft de Tweede Kamer een kamerbrief over onder meer het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd en de vierde jaarrapportage van de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) ontvangen. Het hoofddoel van het actieprogramma is de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering merkbaar en meetbaar steeds beter te maken voor kinderen, jongeren en gezinnen. Rijk, gemeenten, aanbieders en cliëntenorganisaties willen dit doel langs zes inhoudelijke actielijnen bereiken. In de vierde jaarrapportage van de TAJ worden meerdere aanbevelingen gedaan om het transformatieproces te bevorderen.

Aanpak actieprogramma

Voor het realiseren van de actielijnen van dit programma zijn verschillende partijen nodig: lokaal, regionaal en landelijk. Het zwaartepunt van de aanpak ligt op veranderen in de regio, samen met betrokken partners. Per actielijn wordt aangegeven hoe deze gerealiseerd moeten worden. Aan de orde komen daarnaast het belang van regionale samenwerking, het eventueel aanpassen van het wettelijk kader en het zorgen dat randvoorwaarden op orde zijn. Knelpunten bij deze randvoorwaarden zijn onder meer de aanbestedingsregels en de regels rond privacy.

Aanbestedingsregels

De regels rond (Europees) aanbesteden en de daarmee samenhangende bureaucratie zijn veel genoemde knelpunten. Deze punten worden door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) uitgewerkt in een actieplan, dat bestaat uit 2 pijlers:

  • samen met gemeenten en zorgaanbieders aan de hand van een inventarisatie van knelpunten de aanbestedingpraktijk in de zorg verbeteren;
  • knelpunten in (Europese) regelgeving identificeren en indien mogelijk aanpakken, zodat het juridische kader meer toegespitst is op het leveren van goede zorg.

Regels rond privacy

De regels rond privacy staan integrale hulp en ondersteuning van gezinnen met meerdere
problemen in weg. De departementen gaan onder regie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) en samen met andere betrokkenen aan de slag met de wetgeving ten aanzien van de gegevensuitwisseling. De aanhoudende signalen over onduidelijkheden, over te ruime gegevensuitwisseling enerzijds en over een gebrek aan mogelijkheden anderzijds zullen daarbij aan de orde komen.

Samenwerking

Gemeenten, branches en Rijk gaan samen aan de slag om onder meer het volgende te bereiken:

  • In 2018 is duidelijk welke (hoog) specialistische jeugdhulp landelijk wordt aangeboden, ingekocht en beschikbaar is. Dit op basis van de landelijke raamovereenkomsten voor specialistische jeugdhulp en Wet maatschappelijke ondersteuning (zintuiglijk gehandicapten) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Rijk koopt dus niet landelijk in. Daarbij wordt meegenomen welk aanbod moet worden ontwikkeld.
  • In 2020 is sprake van professioneel (collectief ) opdrachtgever- en opdrachtnemerschap.
  • In 2020 geen vermijdbare administratieve lasten bij de samenwerking tussen aanbieders en gemeenten, zodat meer geld en tijd ten goede komt aan de cliënt.

Rapportage Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ)

In de vierde jaarrapportage wil de TAJ de verantwoordelijke bewindslieden van VWS en J&V (Justitie en Veiligheid) een aantal observaties meegeven over de actuele stand van het jeugdhulpstelsel en aanbevelingen doen om het beoogde transformatieproces te bevorderen en te versnellen. Adviezen die volgen uit het rapport zijn onder meer: stel prioriteiten bij de ontwikkeling van het stelsel en voorkom een stapeling van acties, zet de maatschappelijke opgave van de jeugdhulp voorop en neem stelselverantwoordelijkheid, ontwikkel door als professionele en zakelijke samenwerkingspartner, eis meer ruimte op om bij te dragen aan zorgvernieuwing en stimuleer professionele ontwikkeling en betere ketensamenwerking.

Lees de volledige kamerbrief   op rijksoverheid.nl.