Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht weken 52, 1 en 2

08-01-2020 | Bron: IBR  

In de afgelopen weken zijn er 7 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken.

Rechtsverwerking en Grossmann

Eiseres stelt dat de aankondiging niet op de website van TED (de onlineversie van het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie) )gevonden kon worden en dat er daarom niet op de voorgeschreven wijze Europees is aangekondigd. Ook zou het relatieve gewicht van de subgunningscriteria niet zijn vermeld. Daarnaast stelt eiseres dat in deze aanbestedingsprocedure de aanmelding in de selectiefase en de inschrijving in de gunningsfase niet door dezelfde rechtspersoon is ingediend. Verweerster, de gemeente Venlo, doet een aantal keer terecht een beroep op het Grossmann-arrest. (Voorzieningenrechter rechtbank Den Haag 17 december 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:13411)
Samenvatting: Rechtsverwerking en Grossmann

Relatieve beoordeling prijs en niet-relatieve beoordeling kwaliteit

Eiseres is van mening dat de gunningsbeslissing onvoldoende gemotiveerd is door verweerster. Daarnaast stelt zij dat verweerster een inschrijver, aan wie zij de opdracht wil gunnen, moet uitsluiten dan wel moet overgaan tot heraanbesteding. De voorzieningenrechter kan zich niet verenigen met de door eiseres aangedragen argumenten en wijst de vorderingen af. (Voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam 12 december 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:10240)
Samenvatting: Relatieve beoordeling prijs en niet-relatieve beoordeling kwaliteit

Afwijkende transportroute

In onderhavig kort geding staat de vraag centraal of de inschrijving van eiseres op goede gronden ongeldig is verklaard. (Voorzieningenrechter Rechtbank Overijssel 18 december 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:4803)
Samenvatting: Afwijkende transportroute

Risico van technische storing bij TenderNed

In onderhavig kort geding oordeelt de voorzieningenrechter over de vraag of de Gemeente Hengelo (hierna: Gemeente) de Europese aanbesteding mocht intrekken en heraanbesteden. Voorzieningenrechter Rechtbank Overijssel 19 december 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:4819
Samenvatting: Risico van technische storing bij TenderNed

Aanvullende condities/voorwaardelijke inschrijving

In onderhavig kort geding oordeelt de voorzieningenrechter over de vraag of de Gemeente Montferland (hierna: gemeente) de inschrijving van eisende partij terecht ongeldig heeft verklaard en terzijde heeft gelegd. Eisende partij heeft bij het doen van haar inschrijving als enige partij aanvullende condities opgenomen, die volgens de gemeente tegenstrijdig zijn met de uitvraag. (Rechtbank Gelderland 7 november 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:5034)
Samenvatting: Aanvullende condities/voorwaardelijke inschrijving

Motivering gunningsbeslissing onvoldoende

Eiseres is het niet eens met de door verweerster genomen gunningsbeslissing. Ook de voorzieningenrechter is van oordeel dat de motivering niet voldoet aan de vereisten van art. 1.15 jo. 2.130 Aw 2012. (Voorzieningenrechter Rechtbank Gelderland 7 november 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:5011)
Samenvatting: Motivering gunningsbeslissing onvoldoende

Te weinig punten en onvoldoende gemotiveerd?

Eiseres is van mening dat haar inschrijving te weinig punten heeft gekregen op de subcriteria ’Tijd’ en ‘Geld/Waarde’. Zij stelt dat indien de juiste scores zouden zijn toegekend, de opdracht aan haar zou zijn gegund. Daarnaast voert zij aan dat de gunningsbeslissing onvoldoende zou zijn gemotiveerd. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de beoordeling van de inschrijving voldoet aan de Inschrijvingsleidraad en de aanbestedende dienst de beslissing voldoende heeft gemotiveerd. (Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 17 december 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:13985)
Samenvatting: Te weinig punten en onvoldoende gemotiveerd?

In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.

Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie