Europese richtlijn schone voertuigen: opgaven voor overheden via aanbestedingen

09-07-2019 | Bron: PIANOo

(Alle) overheden krijgen verplichte minimumpercentages voor de aanbesteding van lage- en nul-emissievoertuigen opgelegd zodat het aandeel schone voertuigen toeneemt en de Europese transportsector een markt voor innovaties krijgt. Over twee jaar moeten aanbestedende organisaties bij voertuiggerelateerde overheidsopdrachten aan vastgestelde minimumregels voldoen. Dit levert ook concurrentiekracht en groei op voor de transportsector.

Eind mei is de Europese Richtlijn schone en energie-efficiënte voertuigen (Clean vehicles directive) vastgesteld. Hiermee wordt bijgedragen aan het behalen van de emissiereductiedoelen van de EU zoals die zijn afgesproken in de Europese strategie voor lage-emissie mobiliteit. Binnen 2 jaar wordt de richtlijn geïmplementeerd.

Aanbesteden van schone auto’s en (bestel)bussen en vrachtwagens

In de richtlijn zijn algemene monetaire drempels vastgesteld waaraan aanbestedende diensten en aanbestedende instanties moeten voldoen bij de aanschaf, leasing, huur of huurkoop van goederen, werken en diensten. Zo wordt bepaald welke overheidsopdrachten onder de EU wetgeving moeten vallen. Daarnaast is de richtlijn ook van toepassing op aanbestedingscontracten voor het vervoer van passagiers en servicecontracten voor openbaarvervoersdiensten, diensten voor speciaal personenvervoer over land, personenvervoer zonder dienstregeling, diensten voor ophalen van vuilnis, postvervoer over de weg, pakketvervoer, postbezorging, pakketbezorging.

De vereisten van deze richtlijn zijn niet van toepassing op voertuigen die niet geschikt zijn voor het vervoer van passagiers of goederen zoals sneeuwschuivers.

Meer informatie

Samenvatting EU Richtlijn Schone Voertuigen (2009/33/EG) van het ministerie van I&W.