Geactualiseerde Rijksbrede MVI-criteria beschikbaar

21-05-2019 | Bron: PIANOo

Vanaf 21 mei 2019 zijn geactualiseerde landelijke criteria voor maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) beschikbaar. Inkopende overheidsorganisaties kunnen op mvicriteria.nl actuele MVI-criteria zoeken en selecteren. Deze webtool geeft MVI-criteria op 3 ambitieniveaus, zodat inkopers en opdrachtgevers zo duurzaam mogelijk kunnen inkopen.

Het Rijk stelt al jaren inkoopcriteria beschikbaar voor het realiseren van sociale, innovatieve en duurzame inkoop. Dit sluit goed aan bij het kabinetsbeleid om de inkoopkracht van overheden te benutten voor de duurzame transitie van Nederland. De Rijksoverheid en veel andere overheden hebben zich er aan gecommitteerd om bij 45 impactvolle productgroepen altijd MVI-eisen toe te passen. Het Rijk stelt daarvoor criteria beschikbaar via de MVI-criteriatool. Deze tool helpt om ambities concreet te maken en draagt bij aan een uniforme uitvraag richting de markt.

Jaarlijkse beoordeling

Om de MVI-criteria actueel te houden en te verbeteren, worden deze jaarlijks beoordeeld en waar nodig aangepast. Royal HaskoningDHV en CE Delft begeleiden dit proces, waarbij naast de Rijksoverheid ook andere stakeholders zijn betrokken. Bij de actualisatie van dit jaar zijn onder meer criteria voor social return, en het beschermen van mensenrechten in de arbeidsketen toegevoegd. Ook zijn er scherpere eisen toegevoegd voor het reduceren van CO2-uitstoot door transport, kan er met een nieuw gunningscriterium gestuurd worden op meer hernieuwbare energieproductie en zijn er geheel nieuwe criteria voor catering gepubliceerd.

Onderhoud MVI-criteria

Een uitgebreide toelichting op het actualisatieproces en een samenvatting van de inhoudelijke wijzigingen vindt u op de website van PIANOo. Hier vindt u tevens meer informatie over MVI en de beschikbare ondersteuning, diverse andere tools, Marktdossiers en MVI themapagina’s. De geactualiseerde MVI-criteria zijn vanaf 21 mei 2019 gepubliceerd en te vinden op mvicriteria.nl.

Meer informatie

MVI-criteria  op mvicriteria.nl
Onderhoud MVI-criteria