Handreiking ‘Inkopen met de milieukostenindicator’ helpt bij inkoop van meetbare duurzame oplossingen

06-01-2020 | Bron: PIANOo

Steeds meer aanbestedende diensten willen meetbare duurzame oplossingen inkopen. Om dit te ondersteunen heeft PIANOo in samenwerking met EcoReview de handreiking ‘Inkopen met milieukostenindicator’ ontwikkeld die laat zien hoe de milieukostenindicator in het aanbestedingsproces kan worden toegepast. De handreiking bevat daarnaast een stappenplan, tips en praktijkcases.

De handreiking van PIANOo biedt verder heldere uitleg over de levenscyclusanalyse (LCA), milieukostenindicator (MKI) en wat aanbesteden met LCA en MKI van een organisatie vraagt.

De milieukostenindicator

Om de milieubelasting van een in te kopen dienst, levering of werk goed te kunnen beoordelen en vergelijken is de milieukostenindicator goed toepasbaar. MKI is een in euro’s uitgedrukte uitkomst van een LCA; een analyse van de milieueffecten van een levering, werk of contract over verschillende levensfases. MKI geeft uitdrukking aan de verwachte maatschappelijke kosten om deze milieueffecten ongedaan te maken. Hoe lager de MKI-waarde, hoe duurzamer.

Stappenplan

Het stappenplan in de handreiking is een handig hulpmiddel bij het voorbereiden van een (pilot)opdracht en geeft aan welke opties er zijn bij het toepassen van MKI. Per type opdracht worden de specifieke aandachtspunten benoemd. Aan de hand van het stappenplan kunnen organisaties de kaders en eisen van de opdracht helder maken en éénduidig formuleren in de aanbestedingsstukken.

MKI als eis of gunningscriterium

Door MKI als eis of gunningscriterium mee te nemen in de aanbesteding worden leveranciers geprikkeld om de meest duurzame oplossing te bieden en op hun beurt ook in aanlevering vanuit de keten verlangen. Het vraagt kennis en voorbereiding om de milieukostenindicator op de juiste manier toe te passen; nog niet elke sector is even ver met het werken met MKI.

Handreiking

Inkopen met de milieukostenindicator