Leernetwerk Samenwerking Markt en Overheid: Alleen ga je sneller, samen kom je verder

05-12-2018 | Bron: PIANOo

Tijdens de derde bijeenkomst van het leernetwerk Samenwerking Markt en Overheid op 6 november 2018 stond de markt centraal. Op basis van het '3-perspectieven model', met daarin de 3 perspectieven competitie-, participatie-, en co-creatiegericht inkopen, deelden 3 marktpartijen hun ervaringen met aanbestedingen.

In deze derde bijeenkomst kwamen, redenerend vanuit het perspectief van de markt, de consequenties van verschillende aanbestedingsstrategieën aan bod. Daarbij werd gekeken welke  voorwaarden geschept kunnen worden voor een effectieve samenwerking. Drie marktpartijen deelden hun ervaring met aanbestedingen. Er was sprake van een best practice, een worst practice en een casus om verder uit te werken. Deze ervaringen hebben wij gebruikt om de 3 inkoopperspectieven zoals we die hebben beschreven tijdens de tweede sessie, te illustreren.

Samenwerking in de toekomst

De 3 bijeenkomsten Samenwerking Markt en Overheid hebben zowel voor markt als overheidspartijen inzichtelijk gemaakt hoe én in welke mate men kan samenwerken om circulair en CO2-arm in te kopen, wat het belang hiervan is en welke kansen en valkuilen er (blijven) liggen. Het 3-perspectieven model rondom innovatiegericht inkopen helpt inkopers maar ook marktpartijen een duidelijk inzicht te krijgen in de structuur van verschillende uitvragen. Het model kan door inkopers worden ingezet als leidraad bij het opzetten van de uitvraag, om zo te zorgen dat consistente stappen worden gevolgd. Marktpartijen kunnen hiermee checken vanuit welk perspectief een aanbestedende dienst handelt, wat zijn visie op de aanbesteding is en waar de ambities (onder andere rondom samenwerking met de markt) liggen. Dit alles komt een sterkere samenwerking tussen markt en overheid in de toekomst ten goede. Want alleen ga je sneller, maar samen kom je verder, zeker als het gaat om onze opgave in de duurzaamheid transitie.

Volledig verslag

Leernetwerk Samenwerking Markt en Overheid - verslag 6 november 2018