Looptijd contracten Wmo en jeugdhulp wordt langer

27-10-2020 | Bron: Binnenlands Bestuur  

Voor de inkoop van Wmo-diensten hanteren gemeenten nog steeds volop de open house procedure. Bij Wmo-contracten die per 2020 zijn afgesloten, was dit in meer dan de helft van de inkoopprocedures het geval. Bij de inkoop van jeugdzorg is het aandeel open house teruggelopen, ten gunste van de klassieke aanbesteding. De looptijd van contracten in zowel de jeugdhulp als de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) neemt toe.

Dat blijkt uit de recent verschenen Monitor gemeentelijke zorginkoop 2020 dat in opdracht van het ministerie van VWS is gemaakt door Public Procuremen Research Centre (PPRC). PPRC brengt al jaren de inkoop- en bekostigingstrends van de Wmo en jeugdhulp in beeld. Bij overheidsopdrachten (aanbesteding) wordt steeds vaker gekozen voor selectieve procedures. Het gaat daarbij om aanbestedingen waarbij gemeenten een beperkt aantal aanbieders contracteert. Bij open house krijgen alle aanbieders een raamcontract als ze aan vooraf gestelde eisen voldoen.

Bekostiging en looptijd

Binnen de Wmo was voorheen vooral sprake van inspanningsgerichte bekostiging (prijs maal hoeveelheid), is sinds dit jaar nu een duidelijke verschuiving zichtbaar naar taakgerichte bekostiging (resultaatgerichte bekostiging op het niveau van een populatie) of een gemengde bekostigingsvorm. Bij de bekostiging van jeugdhulp is die kentering niet zichtbaar. De looptijd van zowel de jeugdhulp-contracten als de Wmo-contracten nemen toe.

In verband met auteursrechtelijke bescherming is alleen een inleiding/ samenvatting van dit artikel beschikbaar.

 

Lees het volledige artikel  op binnenlandsbestuur.nl.

Meer informatie

Dossier: Sociaal domein
Open house als inkoopmethodiek