MVI moet steeds meer een normaal onderdeel worden van overheidsinkoop

10-07-2019 | Bron: PIANOo

“De Europese Unie concludeert in haar tweejaarlijkse Evaluatie Uitvoering EU-Milieu­beleid 2019 dat Nederland een koppositie inneemt op het gebied van MVI. De Nederlandse benadering is één van de meest ambitieuze en succesvolle in de EU” schrijft staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat op 4 juli 2019 in de Voortgangsbrief maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) aan de Tweede Kamer over de stand van zaken van het plan van aanpak MVI 2015-2020.

Om MVI op de kaart te zetten, is in 2015 is een gezamen­lijk plan van aanpak opgesteld, dat inmiddels groten­deels is uitgevoerd. Om daar te komen, voeren de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelings­samenwerking en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid acties uit langs 3 hoofdlijnen.

  • Meer maatschappelijk verantwoorde opdrachtgevers
    Organisaties aan de slag krijgen en houden met MVI, ook inter­nationaal. MVI is nadrukkelijk een uitdaging voor de hele organisatie, niet alleen gericht op de inkoopafdeling.
  • Kennis en instrumenten
    Inkopende organisaties vinden de benodigde tools om hun ambities met inkoop te kunnen verwezenlijken.
  • Monitoring
    Het word mogelijk gemaakt om de inzet, resultaten en effecten van MVI te meten, waardoor MVI voor organisaties beter zichtbaar en stuurbaar wordt.

Binnen deze 3 hoofdlijnen biedt PIANO tools en instrumenten en wordt door PIANOo kennis vergaard en verspreid naar inkopende overheden en tal van activiteiten aangeboden die kennis bevorderen georganiseerd. Met de MVI ZET wordt een instrument beschikbaar gesteld waarmee organisaties inzicht krijgen in de eigen prestaties en vorderingen.

In de voortgangsbrief MVI leest u het complete pakket aan maatregelen waar MVI mee op de kaart wordt gezet.

Voortgangsbrief MVI  op tweedekamer.nl

Vooruitblik

Het plan van aanpak MVI 2015-2020 loopt door tot en met 2020. Met de uitvoe­ring van dit plan zijn goede resultaten geboekt en voortgang gemaakt in de uitrol van MVI naar alle overheden. Tegelijkertijd moet er ook nog veel gebeuren om maatschappelijk verantwoord inkopen tot de standaard te maken. Het blijft daarom belangrijk om hier aandacht voor te hebben.

Van Veldhoven verwacht dat dit ook na 2020 nog nodig zal zijn en gaat de komende periode met collega-bewindspersonen, overheden, koepels, marktpartijen en maatschappelijke organisaties in overleg om invulling te geven aan dit vervolg.

Maak impact! ISV Academie 2019

In september start PIANOo met de tweede Internationale Sociale Voorwaarden Academie (ISV-A). In 7 dagdelen worden deelnemers opgeleid in het toepassen van internationale sociale voorwaarden en due diligence op inkoop- en aanbestedingsprocessen. De academie biedt nieuwe inzichten en praktische handvatten om invloed uit te kunnen oefenen op het verbeteren van sociale en arbeidsomstandigheden in de internationale keten. Het programma wordt gefinancierd door PIANOo.

Meer informatie en aanmelden

ISV Academie 2019