Nieuw advies Commissie van Aanbestedingsexperts gepubliceerd

De Commissie van Aanbestedingsexperts (Commissie) heeft op 17 november 2020 een nieuw advies gepubliceerd op haar website. De klacht ziet op een Europese openbare procedure voor een raamovereenkomst met één ondernemer voor diensten voor het op landelijk niveau beheren en onderhouden van fietsen door de inzet van fietsherstellers.

Geklaagd wordt dat de beoordelingssystematiek aan de hand waarvan de scores op de kwalitatieve gunningscriteria worden bepaald, onvoldoende transparant is. De ondernemer acht de beoordelingssystematiek onvoldoende bepaald en daarmee te subjectief.

Naar het oordeel van de Commissie kan de beoordelingssystematiek de toets der kritiek doorstaan. Omdat deze systematiek veel ruimte laat voor subjectiviteit, moeten er wel hoge eisen worden gesteld aan de motivering van de gunningsbeslissing. Daarmee acht de Commissie de klacht ongegrond.

Advies 598: Beoordelingssystematiek met veel ruimte voor subjectiviteit 

Meer informatie

Overzicht behandelde klachten