Reactie staatssecretaris op vragen over bericht over tendergeschil

30-10-2019 | Bron: Rijksoverheid  

Staatssecretaris Keijzer reageert op vragen over het nieuwsbericht 'Bouwer staat 3:1 achter bij Tendergeschil: “Bizar dat politiek ingrijpen uit blijft”’ van 30 augustus 2019. Zij gaat in op de maatregelen die zij neemt om de rechtsbeschermingspraktijk te verbeteren. Hierbij komen onder meer aan de orde de rol van de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE), het professionaliseren van lokale klachtenloketten, eventuele (verplichte) opschorting, indien er een klacht wordt ingediend en het onderzoeken of opname van een voorschrift over tijdige klachtbehandeling een plek kan krijgen in de Gids Proportionaliteit.

Maatregelen

In juli 2019 heeft de staatssecretaris aangegeven hoe zij de rechtsbeschermingspraktijk wil verbeteren door middel van 6 maatregelen. Met dit pakket aan maatregelen zet zij in op de professionalisering van de aanbestedingspraktijk bij het vervolg van Beter Aanbesteden en van de klachtenregeling van aanbestedende diensten, gaat zij excessief gebruik door aanbestedende diensten van rechtsverwerkingsclausules tegen, zet zij in op het verbeteren van de gang naar de rechter, en verkent zij het gebruik van de Experimentenwet rechtspleging bij aanbestedingsgeschillen. Ook heeft zij aangegeven dat de CvAE een duidelijkere rol moet krijgen dan nu het geval is en heeft voorgesteld dat de CvAE in haar nieuwe rol aanbestedingen evalueert om daar lering uit te trekken voor toekomstige casussen.

Onvrede

De afgelopen periode is haar duidelijk geworden dat er met name vanuit ondernemerszijde grote ontevredenheid is over deze voorgestelde nieuwe rol. Er is nog onvoldoende vertrouwen dat de klachtenregelingen bij aanbestedende diensten op korte termijn voldoende zullen functioneren. Er is behoefte aan een stok achter de deur die gericht is op de aanbestedende diensten die klachten (nog) niet serieus behandelen.

Aanvullingen

De staatssecretaris komt met 3 aanvullingen op de reeds eerder toegezegde maatregelen. Zij wil hierbij gebruik maken van een klankbordgroep.

  • Als eerste aanvullende maatregel wil zij de huidige rol van de CvAE in klachtafhandeling nog zeker enkele jaren behouden en zal zij bekijken hoe de CvAE een rol kan spelen als stok achter de deur in die gevallen waarin klachtafhandeling bij aanbestedende diensten nog onvoldoende op peil is.
  • Ten tweede zal zij een onderzoek laten doen naar de wijze waarop aanbestedende diensten kunnen worden gestimuleerd om voldoende tijd en ruimte te nemen voor serieuze klachtbehandeling. Hierbij kijkt zij ook naar eventuele (verplichte) opschorting. Vervolgens zal zij een aanvraag bij de adviescommissie Gids Proportionaliteit doen om te onderzoeken of opname van een voorschrift over tijdige klachtbehandeling een plek kan krijgen in de Gids Proportionaliteit.
  • Tot slot zal zij na het uitvoeren van de beleidsmaatregelen een nieuw onderzoek laten doen naar rechtsbescherming bij aanbesteden waarin ook gekeken wordt naar de rol van de CvAE. Het onderzoek zal waarschijnlijk over circa vier jaar plaatsvinden, als de benodigde wetswijzigingen zijn doorgevoerd en enige tijd ervaring is opgedaan in de praktijk. Zij werkt op termijn toe naar een evaluerende rol voor de CvAE. Het afschaffen van de huidige rol van de CvAE vindt pas plaats nadat de evaluatie heeft plaatsgevonden.

Lees de volledige kamerbrief  op rijksoverheid.nl.

Meer informatie

Rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk 
Inkoopproces: Rechtsbescherming