Rijkswaterstaat en marktpartijen maken samen werk van een vitale infrasector

05-03-2020 | Bron: Rijkswaterstaat  

Op verschillende manieren gaan Rijkswaterstaat en marktpartijen zich de komende jaren inzetten voor een brede transitie in de infrasector. Een sector die duurzaam en innovatief is, financieel gezond en waarin de risico’s die inherent zijn aan infraprojecten, goed worden beheerst.

Dit gebeurt onder meer door in nieuwe projecten ervaringen op te doen met nieuwe samenwerkings- en contractvormen, doorontwikkeling van lopende pilots en kennis te vergroten door onderzoek. Dit staat in het plan van aanpak ‘Op weg naar een vitale infrasector’, dat minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het plan is in opdracht van de minister opgesteld door Rijkswaterstaat, in nauwe samenwerking met de marktsector en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Transitie nodig

Vorig jaar heeft Rijkswaterstaat samen met onderzoeksbureau McKinsey & Company onderzocht of zij haar maatschappelijke opgave ook in de toekomst succesvol kan blijven vervullen. De wens van zowel het ministerie als Rijkswaterstaat daarbij is om toe te groeien naar klimaatneutrale en circulaire uitvoering van projecten en maximaal gebruik te maken van de snelle ontwikkelingen op het gebied van digitalisering. Om dit te realiseren is er een brede transitie nodig in de sector, zo was de conclusie van het onderzoek.

Onderzoek en experimenten

In het plan van aanpak staat hoe Rijkswaterstaat, marktpartijen en andere betrokkenen zich de komende jaren willen inzetten. Met onderzoek en experimenten werken partijen stapsgewijs toe naar een vitale infrasector, die duurzaam, innovatief en financieel gezond is en waarbij sprake is van beheerste risico’s. Er zijn ruim 20 maatregelen gepland, waarvan de meeste al in 2020 starten. Deze acties lopen uiteen van verbetering van de inkoopplanning van Rijkswaterstaat, en daarmee vergroten van inzicht in de inkoopbehoefte voor de markt, tot experimenten binnen concrete projecten. Dit wordt ondersteund met onderzoeken die de feitenbasis verder versterken, zoals onderzoek naar leerervaringen uit eerdere programma’s en projecten. Ook is er een onderzoek naar verdienmodellen van de toekomst, dat wordt getrokken door de markt. Het rapport dat in 2019 met behulp van McKinsey & Company is opgesteld, vormt de basis van dit plan van aanpak. De leidende principes uit de Marktvisie  rond samenwerking gelden daarbij als uitgangspunt.

Lees het volledige artikel  op rijkswaterstaat.nl.