Samenwerking Markt en Overheid: Van wantrouwen of besluiteloosheid naar smart trust

06-08-2018 | Bron: PIANOo

De ambities op het gebied van CO2-arm en circulair inkopen liggen bij zowel overheid als marktpartijen hoog. Beide partijen hebben elkaar daarbij hard nodig. In het realiseren van deze ambities is het belangrijk de inkoop strategische te benaderen en vroegtijdig randvoorwaarden te creëren voor een effectieve samenwerking. De vraag hoe de meest optimale samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot stand kan komen als het gaat om circulaire en CO2-arme oplossingen, vormt de basis voor de invulling van het Leernetwerk Samenwerking Markt & Overheid. Op 2 juli 2018 kwam het leernetwerk voor het eerst bijeen. Opdrachtgevers vanuit de overheid en enkele opdrachtnemers uit het bedrijfsleven gingen met elkaar in gesprek.

In dit leernetwerk maken we onderscheid tussen 3 fases in het inkoopproces waar samenwerking tussen markt en overheid plaatsvindt: voorbereiding op de aanbesteding, gedurende de aanbesteding en na afloop van de aanbesteding. In 3 sessies bespreken deelnemers onder leiding van een expert telkens een van deze drie fases, in omgekeerde volgorde van hoe zij die in de praktijk doorlopen. Tijdens de eerste sessie bespraken de deelnemers onderling de vraag wat goede samenwerking tussen markt en overheid betekent in de uitvoeringsfase. Met de beelden uit de eerste sessie kijken zij in de volgende bijeenkomst wat dit betekent voor de aanbesteding en de samenwerking in die fase. In de derde sessie komen de consequenties van de verschillende manieren van aanvliegen van de uitvraag aan bod en hoe daarbij samenwerking wel of juist niet wordt gestimuleerd. Aanmelden voor het leernetwerk is nog mogelijk.

Gestold wantrouwen

Voor een goede samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is een gezonde dialoog essentieel. Echter proberen inkopende en aanbiedende partijen zich vaak op voorhand maximaal in te dekken tegen onzekerheden, vanuit de behoefte grip te hebben (en te houden) op de situatie en risico's zoveel mogelijk te vermijden. Hierdoor kan het inkoopproces inclusief de aanbestedingsstukken, aan beide kanten van de tafel ervaren worden als "gestold wantrouwen". Dit heeft negatieve invloed op de samenwerking en de daar uit voortvloeiende resultaten. Bovendien ondermijnt het innovatie, daar waar juist creativiteit en innovatieve daadkracht nodig zijn om de ambities ten aanzien van circulair en CO2-reductie waar te maken. Reden voor ons om de eerste sessie van dit leernetwerk in te steken vanuit het vertrouwen perspectief. In de eerste sessie is het 'Speed of Trust' model uitgelegd. Volgens deze theorie zijn er verschillende vormen van vertrouwen, echter is er slechts één vorm die de samenwerking ten goede komt, zogenaamde ‘smart trust’.

Valt het u ook op dat…

In de eerste ronde werden de marktpartijen in een cirkel geplaatst en kregen ze de ruimte om met elkaar te delen wat hen opvalt wanneer er een aanbesteding 'op de mat valt'. Andersom traden daarna vertegenwoordigers van overheidsorganisaties in de cirkel om te bespreken wat hen opvalt bij aanbieders wanneer zij een aanbesteding in de markt zetten. Vervolgens werd met het Trust-model als onderlegger in break-out groepen een verkenning gemaakt naar wat nodig is om van wantrouwen of besluiteloosheid te bewegen naar ‘smart trust’.

Volledig verslag

Samenwerking Markt en Overheid: Van wantrouwen of besluiteloosheid naar smart trust

Volgende bijeenkomsten

Op donderdag 27 september 2018 en dinsdag 6 november 2018 vinden de volgende bijeenkomsten plaats van het leernetwerk Samenwerking Markt & Overheid. Deze bijeenkomsten zijn gericht op de verschillende contactmomenten tussen markt en overheid voorafgaand en tijdens inkooptrajecten, de inrichting van de verschillende aanbestedingsprocedures en de effecten daarvan op de samenwerking. Aansluiten bij het leernetwerk is nog steeds mogelijk.
Meer informatie: Leernetwerk Samenwerking Markt & Overheid (+ aanmeldformulier)

MVI Congres 2018

Op 3 oktober 2018 organiseert de Rijksoverheid het 3e jaarcongres Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI congres) in Nijmegen. Heeft u interesse om deel te nemen? Meld u dan aan!
Informatie en aanmelden MVI Congres 2018