Staatssecretaris informeert Tweede Kamer over Beter Aanbesteden en versterken rechtsbescherming bij aanbesteden

09-12-2020 | Bron: Rijksoverheid  

In het eerste kwartaal van 2021 komt staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat met een plan om rechtsbescherming bij aanbesteden te verbeteren. Een klankbordgroep boog zich de afgelopen tijd met het ministerie over concrete maatregelen. Dit meldt de staatssecretaris 3 december 2020 in een brief aan de Tweede Kamer. Daarin kondigt zij ook het vervolg van Beter Aanbesteden aan, dat vanaf 2021 onder meer inzet op dialoog en samenwerking tussen overheden en ondernemers.

Naar aanleiding van een onderzoek naar rechtsbescherming bij aanbesteden kondigde staatssecretaris Keijzer in oktober 2019 aan extra maatregelen te nemen op dit vlak. Hierbij schakelde zij de hulp in van een klankbordgroep, die bestond uit zowel vertegenwoordigers van ondernemers en aanbestedende diensten als leden vanuit de wetenschap en advocatuur. In een serie bijeenkomsten heeft de klankbordgroep maatregelen uitgewerkt op deelgebieden, zoals klachtafhandeling vóór het moment van inschrijving, zo meldt de staatssecretaris in de kamerbrief.

Rapportage Commissie van Aanbestedingsexperts

Alle uitkomsten worden verwerkt in een integraal plan om rechtsbescherming bij aanbesteden te verbeteren. Naar verwachting wordt dit plan het eerste kwartaal van 2021 aan de Tweede Kamer aangeboden. Hierin wordt ook rekening gehouden met de observaties uit de zevende periodieke rapportage  van de Commissie van Aanbestedingsexperts, die gelijktijdig met de brief aan de kamer werd aangeboden.

Vervolg Beter Aanbesteden

Tot de zomer van 2019 liep het traject Beter Aanbesteden, dat was gericht op het verbeteren van de aanbestedingspraktijk door dialoog tussen overheden en ondernemers. Bij vertegenwoordigers van zowel overheden als ondernemers bestaat de behoefte hier een structureel vervolg aan te geven. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft in samenwerking met VNO-NCW/MKB-Nederland en de VNG een vervolgprogramma opgesteld, zo meldt de staatssecretaris in de kamerbrief.

Dialoog en samenwerking

Het programma zal zich onder andere richten op dialoog en samenwerking tussen overheden en ondernemers en het creëren van bewustwording over hoe aanbesteden kan bijdragen aan het ondersteunen van het MKB en aan maatschappelijke doelen. PIANOo zal landelijke ondersteuning gaan bieden aan initiatieven uit (vooral) de regio en bijvoorbeeld de informatievoorziening aan overheden en bedrijven ondersteunen.

Rijksbegroting

De uitwerking van concrete activiteiten gebeurt in samenwerking met en op basis van de behoefte van de regio. Voor het uitvoeren van het programma wordt in 2021 1,5 miljoen euro vrijgemaakt in de Rijksbegroting. De Tweede Kamer stemde 8 december 2020 in met een amendement van de Kamerleden Palland en Amhaouch (CDA) dat hiertoe oproept. De intentie is om ook voor de periode 2022-2024 1,5 miljoen euro per jaar beschikbaar te stellen.

Lees de volledige kamerbrief  op rijksoverheid.nl