TU Delft onderzoekt inbedding opdrachtgevende rol in gemeentelijke organisaties

14-03-2019 | Bron: TU Delft  

Door de ontwikkelingen in de bouwsector de laatste jaren is het voor gemeenten belangrijk om hun opdrachtgeverschap te professionaliseren. De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap van de TU Delft heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor gemeenten om te professionaliseren.

Beperkt totaalbeeld uitgezette opdrachten

Uit het onderzoek dat de leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap heeft uitgevoerd blijkt dat gemeenten maar een beperkt totaalbeeld hebben van wat er aan opdrachten wordt uitgezet. Vrijwel geen enkele geïnterviewde was volledig op de hoogte van de omvang van de portefeuille of van het bedrag dat daarmee gemoeid is. In veel gevallen wordt verwezen naar de gemeentebegroting, het jaarverslag, verschillende rapportages of spend-analyses.

Verbeter verbinding bestuur, directie en lijn

Verbeterpunten voor gemeenten lijken vooral te zitten in de verbinding tussen bestuur, directie en lijn en het expliciet maken van een visie op opdrachtgeverschap. Ook het versterken van de afstemming tussen organisatieonderdelen is van belang. In het rapport Inbedding van de opdrachtgevende rol in gemeentelijke organisaties worden concrete aanbevelingen gedaan, afgestemd op de grootte van een gemeente.

Centraal gegevens verzamelen

De onderzoekers bevelen gemeenten (onder meer) aan om gegevens te gaan verzamelen over hun opdrachtgevende rol, tenminste ten aanzien van de volumes van aanbesteed werk, maar ook over de gehanteerde samenwerkingsvormen en de prestaties van en ervaringen met leveranciers. Het bij elkaar brengen van cijfers over investeringen en beheer en onderhoud leidt tot meer zicht op mogelijkheden voor integratie, maar ook tot het beter afstemmen van de uitvraag naar de markt. Dit is ook essentieel in een krapper wordende markt, waar het ‘vechten’ is om capaciteit.

Opdrachtgevers onderzoek

Het onderzoek is tot stand gekomen in opdracht van de G4, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Opdrachtgeversforum in de bouw en is uitgevoerd door de leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de bouw in samenwerking met Jan Veuger, Hanze Hogeschool, en Jack Amesz, gemeente Den Haag.

Meer informatie

Onderzoeksrapport Inbedding van de opdrachtgevende rol in gemeentelijke organisaties