Afname aankondigingen SAS-procedure, toename aantal marktconsultaties

Onderstaande grafieken zijn opgesteld met gegevens uit TenderNed en tonen het aantal aankondigingen en marktconsultaties en de verdeling hiervan naar type opdracht. De grafieken laten zien hoeveel marktconsultaties en aankondigingen plaatsvonden in de eerste 5 maanden van de jaren 2017, 2018 en 2019. Tevens wordt nader ingegaan op de daling van het aantal aankondigingen van sociale en andere specifieke diensten. (juli 2019)

Uit de grafieken volgt dat het aantal marktconsultaties over de eerste maanden van de jaren 2017, 2018 en 2019 is toegenomen. Aanbestedende diensten gaan blijkbaar steeds vaker over tot een georganiseerde informatie-uitwisseling met belanghebbende marktpartijen voorafgaand aan een aanbesteding. Zeker bij de categorie diensten blijkt dit het geval. Het aantal aankondigingen in 2019 is na een toename in 2018 terug op het niveau van 2017.

Sociale en andere specifieke diensten

Verder valt op dat aanbestedende diensten over deze periode minder vaak de procedure voor sociale en andere specifieke diensten toegevoegd toepassen. Mogelijk valt deze afname te verklaren doordat binnen het sociaal domein gemeenten vaker de keuze hebben gemaakt voor andere instrumenten dan de overheidsopdracht (bijvoorbeeld open house of subsidie). Het kan ook zijn dat aanbestedende diensten bij aankondiging van de opdracht wel de CPV codes voor sociale en andere specifieke diensten hebben vermeld maar in het aankondigingsformulier niet de (vereenvoudigde) procedure voor sociale en andere specifieke diensten hebben geselecteerd. Bij de aanbesteding van dit soort diensten kan men namelijk ook één van de reguliere Europese aanbestedingsprocedures toepassen zoals de mededingingsprocedure met onderhandeling, de concurrentiegerichte dialoog of de (niet)openbare procedure.