Beoordeling kwalitatieve gunningscriteria (week 41)

De voorzieningenrechter oordeelt dat in het onderhavige geval geen sprake is van onmiskenbare onjuistheden of onduidelijkheden met betrekking tot de beoordeling van de kwalitatieve gunningscriteria. (Voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam 27 september 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:7539)

Feiten en omstandigheden

De Gemeente Rotterdam heeft een Europese openbare aanbestedingsprocedure geïnitieerd voor de opdracht 'De beste Aanbieders Wmo arrangementen Gemeente Rotterdam'. Gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI), waarbij prijs en kwaliteit de twee bepalende criteria zijn. De aanbestede opdracht is onderverdeeld in zes percelen.

Humanitas heeft op de aanbesteding ingeschreven voor de percelen 1, 2, 5 en 6. De Gemeente Rotterdam heeft bericht dat Humanitas voor perceel 5 en 6 niet in aanmerking komt voor gunning, omdat op subgunningscriterium 1 'goed werkgeverschap en Personeel' een 2 was gescoord.

Beoordeling subgunningscriterium 1

De voorzieningenrechter stelt voorop dat een kwalitatief gunningscriterium altijd enige mate van subjectiviteit bevat, wat op zichzelf niet in strijd is met de vereiste transparantie, die inhoudt dat de voorwaarden en modaliteiten van de gunningsprocedure op een duidelijke, precieze en ondubbelzinnige wijze in de aanbestedingsdocumenten dienen te worden vermeld.

Uitgaande van dit toetsingskader is de voorzieningenrechter van oordeel dat in het onderhavige geval geen sprake is van onmiskenbare onjuistheden of onduidelijkheden met betrekking tot de beoordeling. De voorzieningenrechter overweegt daartoe als volgt.

Humanitas heeft ervoor gekozen voor de vier percelen ter zake subgunningscriterium 1 'Goed werkgeverschap en personeel' identieke inschrijvingen in te dienen. Zij stelt dat zij mocht begrijpen dat dit van haar werd verwacht. Zij begrijpt niet dat haar inschrijvingen voor perceel 1 en 2 positief zijn beoordeeld op het subgunningscriterium en dat de inschrijvingen voor de percelen 5 en 6 slechts een "2" hebben gescoord.

Humanitas heeft voor de onderbouwing van haar standpunt, meerdere malen, verwezen naar de doelstellingen in 1.4 van het beschrijvend document onder het kopje 'Goed werkgeverschap' en meer specifiek de zinnen 'Goed werkgeverschap houdt in het goed zorgdragen voor werknemers' en 'Essentieel hierbij is de gezamenlijke inspanningen om zoveel mogelijk medewerkers voor de sector te behouden en werkloosheid te voorkomen'. Zij legt uit dat het personeelsbeleid van een organisatie gaat over het personeelsbeleid in die organisatie als geheel.

De voorzieningenrechter acht de door Humanitas gegeven uitleg van de aanbestedingsstukken en de doelstelling(en) van de opdracht(en) onjuist.

De stelling dat ook andere inschrijvers op identieke wijze hebben ingeschreven op verschillende percelen kan Humanitas niet baten.

Voor zover Humanitas heeft betoogd dat zij de verwijzing naar 'de opdracht' in de aanbestedingsstukken had mogen begrijpen naar de gehele opdracht, bestaande uit de 6 percelen tezamen, acht de voorzieningenrechter dat (ook) onjuist. Gelet op wat hiervoor is overwogen kan, in een situatie waarin sprake is van zo uiteenlopende cliëntgroepen en percelen, de aanbestedingsstukken in zijn geheel overziend en uitgaande van een situatie waarin Gemeente Rotterdam zes afzonderlijke beschrijvend documenten heeft opgesteld, niet in redelijkheid worden volgehouden dat waar de in de afzonderlijke beschrijvend documenten wordt gesproken over 'de opdracht' het de overkoepelende opdracht "de beste aanbieders wmo" betreft.

Voor zover Humanitas heeft betoogd dat zij uiteraard ook personeel in dienst heeft dat gekwalificeerd is voor de opdrachten van de percelen 5 en 6, geldt dat niet van doorslaggevend belang is of dat zo is, maar of de beoordelingscommissie dat in redelijkheid in het kader van de uit te voeren objectieve beoordeling uit de inschrijving heeft kunnen en moeten afleiden.

Beslissing

De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af.

(IBR, 11 oktober 2017)

Lees voor nuancering de volledige uitspraak  op rechtspraak.nl