Betrokkenheid adviseur bij beoordeling kwaliteit (week 2)

samenstelling beoordelingscommissie | beoordelingssystematiek | vergelijking met eerdere beoordeling

Mag de externe adviseur, die de aanbesteding organiseert, ook deel uitmaken van de beoordelingscommissie en betrokken zijn bij de beoordeling van de kwaliteit? De rechter vindt bij deze aanbesteding van wel. Uit de in het Aanbestedingsdocument gestelde eisen volgt niet dat een lid van het beoordelingspanel in vaste dienst van de Gemeente moet zijn of dat leden van het beoordelingspanel geen specialistische kennis mogen hebben van de (parkeer)markt en/of niet betrokken mogen zijn bij deze aanbesteding. En ook uit de aanbestedingsrechtelijke beginselen volgt volgens de rechter niet dat bij de aanbesteding betrokken personen niet mogen deelnemen aan een beoordelingspanel. (ECLI:NL:RBROT:2020:12356, Rechtbank Rotterdam, Datum uitspraak 28 december 2020)

Feiten en omstandigheden

Op 22 juni 2020 heeft de Gemeente Schiedam de Europese openbare aanbestedingsprocedure uitgeschreven voor de opdracht ‘Visiteregeling parkeren’

Bij de aanbesteding heeft de Gemeente zich laten adviseren en bijstaan door Adviesbureau Spark. Spark legt zich toe op mobiliteits- en parkeervraagstukken en is in die hoedanigheid bij meerdere aanbestedingen over parkeerdiensten betrokken.

Op de aanbesteding hebben drie partijen ingeschreven, waaronder Desyde en P1.

Bij brieven van 24 september en 5 oktober 2020 heeft de Gemeente aan de inschrijvers meegedeeld dat zij voornemens is de Opdracht te gunnen aan P1 en dat Desyde als tweede is geëindigd in de rangschikking.

Op 5 november 2020 heeft de advocaat van Desyde de Gemeente verzocht om over te gaan tot herbeoordeling en om inzage te geven in de door de individuele beoordelaars gegeven scores. De Gemeente heeft niet aan deze verzoeken voldaan.

Desyde stapt naar de rechter. De bezwaren van Desyde richten zich tegen de samenstelling van het beoordelingspanel voor G-2.3 en door de panelleden toegekende scores. Op grond van het Aanbestedingsdocument mocht Desyde erop vertrouwen dat het panel zou bestaan uit onbevangen medewerkers van de Gemeente (en dus niet van Spark) die verder niet bij de aanbesteding betrokken zijn of zijn geweest.

Lid beoordelingscommissie hoeft niet in vaste dienst van de gemeente te zijn

“De Gemeente heeft gesteld dat de betreffende medewerker van Spark langdurig is ingehuurd om onder haar leiding en toezicht een functie uit te oefenen en dat niet gaat om een voor deze aanbesteding ingehuurde zelfstandige adviseur. Volgens de Gemeente is deze medewerker niet betrokken bij de ontwikkeling van het beleid. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter wordt hiermee voldaan aan de in het Aanbestedingsdocument gestelde eisen. Daaruit volgt niet dat een lid van het beoordelingspanel in vaste dienst van de Gemeente moet zijn en evenmin dat leden van het beoordelingspanel geen specialistische kennis mogen hebben van de (parkeer)markt en/of niet betrokken mogen zijn bij deze aanbesteding. De interpretatie van Desyde vindt geen steun in het Aanbestedingsdocument. Het staat er gewoonweg niet en er is op dit punt dan ook geen transparantiegebrek. Ook uit de aanbestedingsrechtelijke beginselen volgt niet dat bij de aanbesteding betrokken personen niet mogen deelnemen aan een beoordelingspanel. Hetzelfde geldt voor het hebben van specialistische kennis van de markt. Anders dan Desyde kennelijk meent brengt de betrokkenheid bij de aanbesteding en/of specialistische marktkennis niet mee dat een eerlijke en objectieve beoordeling onmogelijk is. Niet valt in te zien dat die betrokkenheid en/of kennis automatisch leiden tot belangenverstrengeling, bevoordeling, ongelijke behandeling en/of willekeur.”

De vorderingen van Desyde worden afgewezen.

(VdLC publishers/consultants BV, 13 januari 2021)

Lees de volledige uitspraak  op rechtspraak.nl