Evaluatie: Aanbestedingswet 2012

Toon pagina in menu

In de Aanbestedingswet 2012 is bepaald dat binnen twee jaar na inwerkingtreding de effecten van de wet moeten worden onderzocht. Op 8 juli 2015 is de Kamer geïnformeerd over de opzet van de evaluatie, de uitkomsten van de onderzoeken en de maatregelen die het kabinet voornemens is te nemen naar aanleiding van de evaluatie. (juli 2015)

Hieronder vindt u de Kamerbrief van 8 juli 2015 van minister Kamp van Economische Zaken en de volgende onderzoeksrapporten:

 • Effecten van de Aanbestedingswet 2012 (waaronder deelname MBK, uitvoering verschillende voorschriften en ervaringen ondernemers en aanbestedende diensten)
 • Lastenontwikkeling van de Aanbestedingswet 2012
 • Nalevingsmeting 2012 en 2014
 • Aanbestedingsrechtspraak in Nederland 2012 en 2014

Evalueren ambities

Om invulling te geven aan de evaluatiebepaling is onderzoek gedaan naar het effect van de Aanbestedingswet 2012 op de ambities die zijn benoemd in de memorie van toelichting (MvT) bij de wet: verbeteren van de toegang van ondernemers tot overheidsopdrachten; uniformeren van de aanbestedingspraktijk; ruimte bieden aan innovatie en duurzaamheid; verlagen van administratieve lasten; verbeteren van de naleving van de aanbestedingsregels. Daarnaast is gekeken naar de ontwikkeling van de rechtspraak.

De vier onderzoeken zijn uitgevoerd om de effecten van de Aanbestedingswet 2012 op de ambities te evalueren.

Commissie van Aanbestedingsexperts

Met de invoering van de Aanbestedingswet 2012 is tevens de Commissie van Aanbestedingsexperts (de Commissie) opgericht. Ook de Commissie dient twee jaar na de start geëvalueerd te worden. Over de uitkomsten van deze evaluatie is de Kamer op 13 juli 2015 geïnformeerd.

Evaluatie Commissie van Aanbestedingsexperts op commissievanaanbestedingsexperts.nl

Belangrijkste resultaten en voorgenomen maatregelen

PIANOo heeft voor u een opsomming gemaakt van de belangrijkste resultaten en voorgenomen maatregelen uit de evaluatie.

De belangrijkste resultaten:

 • Het algemeen beeld is gematigd positief maar toepassing van de regels kan beter.
 • Beduidend minder lasten vanwege TenderNed vooral voor de opdrachtnemers.
 • De Eigen Verklaring, het Aanbestedingsreglement Werken 2012 (ARW 2012) en de Gids Proportionaliteit worden als positieve ontwikkelingen ervaren en hebben bijgedragen aan het uniformeren van de aanbestedingspraktijk.
 • Het toepassen van EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) wordt nog als lastig ervaren.
 • Sociale voorwaarden worden volgens opdrachtnemers vaak niet proportioneel toegepast.
 • Veel ondernemers ondervinden problemen met de minimumtermijn voor de nota van inlichtingen (6 dagen).

Belangrijkste voorgenomen maatregelen:

 • Verlengen van de minimumtermijn tussen nota van inlichtingen en de uiterste datum voor het indienen van de inschrijvingen van 6 naar 10 dagen. Deze aanpassing van de wet wordt meegenomen met de implementatie van de Europese richtlijnen.
 • De richtsnoeren leveringen en diensten wordt ingetrokken.
 • Meer aandacht voor beter aanbesteden om kwaliteit van aanbesteden te verhogen met name op het gebied van EMVI, SROI, contractvoorwaarden, motiveren afgewezen inschrijvers.
 • De inzet van nieuwe instrumenten wordt onderzocht zoals
  - Concentratie van aanbestedingskennis in de regio's
  - Stimuleren van samenwerkingsverbanden
  - Opzetten van expertpools
  - Opstellen van standaarddocumenten

Kamerbrief en onderzoeksrapporten