Toekomstvisie VNG over onderwijshuisvesting:de lat omhoog

Bron: VNG  

De VNG heeft met haar leden een toekomstverkenning uitgevoerd en een lange termijn visie geformuleerd op onderwijshuisvesting. In deze toekomstverkenning zijn een aantal maatregelen en beleidsinstrumenten ter versterking van het huidige stelsel voor onderwijshuisvesting geformuleerd. (september 2015)

Maatregelen en beleidsinstrumenten

  • Inbedding van onderwijshuisvesting in een integrale aanpak voor het sociale domein;
  • Verhoging van het macrobudget voor de bekostiging van nieuwe schoolgebouwen;
  • Meer sturing op duurzaamheidsmaatregelen;
  • Opheffen van het investeringsverbod voor het basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs;
  • Een spreidingsplan met een formele status voor voorzieningen po en vo;
  • Gezamenlijk strategisch voorraadbeheer door gemeenten, schoolbesturen en maatschappelijke  partners;
  • Vervanging van de jaarcyclus van huisvestingsprogramma's door een lange termijnplanning;
  • Behoud en borging van de gemeentelijke kennis en expertise op het vlak van huisvesting van onderwijs en maatschappelijke voorzieningen.

In deze notitie wordt tevens aangegeven op welke termijn deze maatregelen hun beslag kunnen krijgen en wie daarin het initiatief zou moeten nemen.