Afvalwaterzuiveringsinstallaties - afwegingskader geïntegreerde contractvormen

Bron: PIANOo en Unie van Waterschappen

PIANOo heeft samen met de Unie van Waterschappen, Deltares en BNG Advies een afwegingskader geïntegreerde contracten ontwikkeld voor afvalwaterzuiveringsinstallaties, waarmee de meest toepasbare contractvorm voor een project kan worden gekozen. (juli 2016)

Bij het realiseren van een project spelen veel verschillende factoren een rol, zoals innovatie, duurzaamheid en toekomstbestendigheid. De contractvorm kan vaak de mogelijkheden voor een project verruimen. Het afwegingskader geeft inzicht in de meest kansrijke contractvorm. Het biedt praktische handvatten voor de inkoopafweging, onder andere door in beeld te brengen wat de risico's, levenscyclusoptimalisaties en kansen zijn voor terugwinning van energie en grondstoffen.

Het afwegingskader is ontwikkeld door de Unie van Waterschappen en PPSsupport/PIANOo samen met de waterschappen Hollands Noorderkwartier, Drents Overijsselse Delta, Aa en Maas en Amstel, Gooi en Vecht (in combinatie met Waternet). Het afwegingskader is opgesteld door Deltares en BNG Advies.

Meer informatie
Publiek Private Samenwerking (PPS)