Factsheet Aanbesteden in Nederland 2013 - 2016

Bron: PIANOo

Op basis van gegevens uit TenderNed schetst PIANOo een globaal beeld van 3 jaar aanbesteden. In 3 jaar is het aantal aankondigingen van opdrachten op TenderNed met bijna 20% gestegen. Het aantal aankondigingen van gegunde opdrachten verdubbelde bijna in dezelfde periode. (juli 2016)

Uit het factsheet blijkt onder meer het volgende:

  • Volledig digitaal aanbesteden laat een grote groei zien: bijna 70% van de aanbestedingen verliep in 2015 volledig digitaal. In 2014 was dat nog 47%. Nederlandse aanbestedende diensten liggen aardig op koers voor de verplichting om per 1 juli 2017 volledig digitaal aan te besteden.
  • Het aandeel van werken in de aangekondigde opdrachten daalde in de periode 2013-2016 van 30% naar 20%. Daar staat een toename van diensten tot 52% tegenover. Het aandeel van leveringen is nagenoeg gelijk gebleven.
  • In de 3 jaar van de Aanbestedingswet 2012 is het aandeel van de concurrentiegerichte dialoog licht gestegen. Het aandeel van leveringen dat is aanbesteed via de concurrentiegerichte dialoog is verdubbeld van 7% tot 14%.
  • Het aandeel marktconsultaties is de afgelopen 3 jaar gestegen van 3% tot 5%. Vooral de Rijksoverheid en speciale sectorbedrijven zetten dit instrument vaker in. Bouw en IT zijn de sectoren waarin de marktconsultatie het meest wordt toegepast, in 2015 en 2016 ook opvallend veel in de sector vervoer.
  • De Rijksoverheid en speciale sectorbedrijven gebruiken in dezelfde periode minder vaak de laagste prijs als gunningscriterium. Gemiddeld wordt 9% van de opdrachten gegund op laagste prijs. Deze opdrachten zijn dan allemaal voorzien van een motivering.

Factsheet