Het inkoopvolume van de Nederlandse overheid

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft onderzoek laten doen naar het totaalbedrag waarvoor in Nederland jaarlijks door de overheid wordt aanbesteed. Hieruit blijkt dat overheden en de zogenaamde speciale-sectorbedrijven in 2015 voor ongeveer 73,3 miljard euro hebben ingekocht. (september 2016)

De doelstelling van het onderzoek is om te komen tot een schatting van het totale inkoopvolume van de Nederlandse overheid, met het achterliggende doel betrouwbaar en voldoende actueel inzicht te genereren in de aard en omvang van de totale overheidsinkoop.

Onderzoeksvraag

De onderzoeksvraag was als volgt: Geef een schatting van het totale inkoopvolume van de Nederlandse overheid, waarmee wordt gedoeld op alle opdrachten die onder de reikwijdte van de aanbestedingsregelgeving vallen, te weten de Europese richtlijnen, de Aanbestedingswet 2012 en onderliggende regelgeving alsmede de Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied.

Schatting inkoopvolume

Type aanbestedende dienstTotaal in miljardBoven aanbestedingsdrempelsOnder aanbestedingsregels
Centrale overheid22,3814,3
Lokale overheid41,514,926,5
Sociale zekerheidsfondsen0,80,30,5
Aanvulling8,63,15,5
Eindtotaal73,326,446,9

Toelichting

De type aanbestedende dienst kan verder onderverdeeld worden. Zo omvat de Centrale overheid het Rijk en overige centrale overheid. Lokale overheid bestaat uit provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen, waterschappen en overige lokale overheid. Onder Aanvulling vallen bijvoorbeeld academische ziekenhuizen en speciale sectorbedrijven. In het rapport wordt een verdere uitwerking van de cijfers gemaakt.

Inkoopvolume Rijk

Uit het rapport blijkt onder meer dat het inkoopvolume over 2015 wordt geschat op 73,3 miljard euro, waarvan 12,9 miljard euro door het Rijk is ingekocht.

Tool

Het onderzoek is uitgevoerd door Significant. Het bureau heeft tevens een tool ontwikkeld waarin snel inzicht kan worden verkregen naar het inkoopvolume per type aanbestedende dienst.