Rapport Integratie doelgroepenvervoer en OV

In opdracht van de ministeries van I&M en VWS heeft MuConsult verzocht onderzoek te doen naar de stand van zaken inzake de integratie van het doelgroepenvervoer en de mogelijkheden om deze integratie te bevorderen.  (november 2016)

De afgelopen maanden is uitvoerig gesproken met de doelgroepen, vervoerders, overheden en andere belanghebbenden. Onderzoeksbureau MuConsult is gevraagd om de mogelijkheden voor integratie langs drie lijnen te onderzoeken:

 • Mogelijkheden om het gebruik van OV door mensen met een mobiliteitsbeperking te bevorderen;
 • Mogelijkheden voor verdere integratie van het verschillende doelgroepenvervoer;
 • Mogelijkheden voor het op systeemniveau integreren van doelgroepenvervoer en OV.

Aanbevelingen

De belangrijkste aanbevelingen die voortvloeien uit het onderzoek zijn:

 • Zorg voor Rijksbrede afstemming en monitor de stand van zaken integratie
 • Stel een discussieagenda op die wordt onderschreven door ministeries en provincies
 • Evalueer pilots en deel de uitkomsten
 • Overweeg een bonus voor integratie bij regionale samenwerking
 • De criteria voor verstrekking van deze bonus zouden verder moeten worden uitgewerkt.
 • Experimenteer met Mobility as a Service
 • Ontwikkel reisinformatie gericht op de reizigers in het doelgroepenvervoer
 • Experimenteer met mobiliteitsbudgetten

Rapport