Eindrapportage Tijdelijke Commissie integriteit inkoop en aanbestedingen politie

De minister van Justitie en Veiligheid besloot op 17 april 2015 om een onafhankelijk meldpunt in te richten voor bedrijven en andere belanghebbenden die melding willen maken van mogelijke misstanden of integriteitschendingen bij inkoopprocessen en aanbestedingen van de Nationale Politie. Meldingen werden behandeld door de hiertoe door de minister ingestelde Tijdelijke Commissie integriteit inkoop en aanbestedingen politie. In deze eindrapportage blikt de commissie terug op het afgelopen jaar. Per 1 mei 2016 is het meldpunt gesloten. (juni 2016)

De commissie had tot taak om:

  • meldingen van personen, bedrijven of brancheverenigingen te verzamelen en te inventariseren;
  • zo nodig nadere inlichtingen in te winnen naar aanleiding van meldingen;
  • te beoordelen of een vervolgprocedure nodig was en zo ja welke;
  • de minister en de korpsleiding te adviseren over eventueel te nemen maatregelen.

Meldingen

In het afgelopen jaar heeft de commissie drie meldingen ontvangen en behandeld volgens het opgestelde onderzoeksprotocol. Gezien het grote aantal aanbestedingen die de Nationale Politie jaarlijks doet, kan geconcludeerd worden dat het aantal meldingen laag is. De commissie concludeerde voor elk van de drie onderzochte meldingen dat zich geen integriteitsbreuken hebben voorgedaan in de zin van fraude, omkoping en dergelijke. Op basis van het geringe aantal meldingen én deze conclusies kan gesteld worden dat er geen aanleiding is voor grote zorgen over de integriteit van inkoop en aanbestedingen bij de Nationale Politie.

Aanbevelingen

De commissie heeft over de drie onderzochte meldingen aanbevelingen gedaan:

  • Zorg bij aanbestedingen voor heldere communicatie met (potentiële) inschrijvende bedrijven. Geef ruimhartig informatie, ook over redenen waarom zaken tijdens het aanbestedingsproces veranderen. Bezie of er  alternatieven zijn voor, of aanvullingen op het gebruik van Commerce Hub.
  • Ondersteun inkoopteams die nu vaak voor het eerst landelijk (en dus complex) aanbesteden. Iemand in de top van de inkooporganisatie moet – van begin tot eind - verantwoordelijk zijn voor een goede en vlotte procesgang. Werk aan een cultuur waarin het normaal is om bij problemen snel 'op te schakelen' zodat er waar nodig tijdig bijgestuurd kan worden.

Eindrapportage