Maatschappelijk Verantwoord Inkopen: tools voor circulair, biobased en milieuvriendelijk inkopen

Bron: RIVM  
Toon pagina in menu

Om inkopers bij overheidsorganisaties te helpen maatschappelijk verantwoord in te kopen, heeft het RIVM op een rij gezet welke 'tools' kunnen helpen om milieueffecten te duiden. De tools variëren sterk van opzet: sommige zijn bijvoorbeeld gericht op een specifieke productgroep (zoals gebouwen), andere juist op een bepaald milieuthema (zoals klimaatverandering of vermesting). Daarnaast kunnen ze kwalitatief, of juist kwantitatief zijn georiënteerd. Het RIVM heeft 13 tools geselecteerd die de brede variatie aan mogelijkheden weergeven en deze verder geanalyseerd. (januari 2017)

Aanbevelingen

Voor het beleid levert de analyse aanbevelingen over welke tools en indicatoren nog ontbreken en dus ontwikkeld moeten worden. Het gaat hier vooral om indicatoren voor hoogwaardig hergebruik van grondstoffen. De analyse laat zien dat veel tools ingaan op milieuvriendelijk inkopen. Cruciale aspecten van circulair en biobased inkopen zijn minder vertegenwoordigd in de tools. We zien dat er minder data en meetbare indicatoren zijn op het gebied van circulair en biobased. Aansluitend bij de urgente huidige beleidsthema's op het gebied van circulaire en biobased economie, is het aan te bevelen tools hier verder op te ontwikkelen.

Bestaande MVI-database uitbreiden

Ook wordt aanbevolen om bestaande databases over de milieu, circulaire en biobased impact van grondstoffen, zoals de milieu-impact van gebouwen en grond-, wegen- en waterwerken, te gebruiken en uit te breiden voor andere productgroepen. Ten slotte worden aanbevelingen aangereikt voor de wijze waarop het succes van MVI wordt gemeten. De MVI-monitor wordt door het RIVM ontwikkeld, in samenwerking met Rijkswaterstaat en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

MVI monitor en benchmark

Idealiter sluiten de te ontwikkelen monitor MVI en Benchmark MVI aan op de indicatoren/gunningscriteria die door de inkopers worden gebruikt en de heersende beleidsthema's (e.g. circulaire economie en klimaatverandering). In het rapport doet de RIVM op basis van de geanalyseerde tools aanbevelingen voor de vormgeving van de MVI monitor en de benchmark en de thema's die deze als basisset zouden moeten dekken. Deze behelzen kort samengevat: emissies/ klimaatverandering, grondstoffengebruik (o.a. biobased), energiegebruik, gebruik schadelijke stoffen en (mate/wijze van verwerking) afval.

Onderzoek