Rapport Kenniscentrum Open Source Software

In oktober 2016 heeft Tweede Kamerlid Oosenbrug (PvdA) de regering verzocht om het gebruik van open standaarden wettelijk te verplichten en alle kennis over open source software waarover de overheid beschikt ter beschikking te stellen via bestaande structuren.Naar aanleiding van deze vraag heeft het ministerie van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties adviesbureau PBLQ gevraagd onderzoek te doen. De opdrachtformulering was als volgt: onderzoek of er binnen de overheid behoefte bestaat aan een Kenniscentrum Open Source Software (OSS). (februari 2017)

Doel

Het onderzoek heeft tot doel te kijken of het instellen van een kenniscentrum meerwaarde biedt en, zo ja, voor welke bestuurslagen of welke betrokkenen bij de inkoop van ICT dit dan het geval is. Ook moet zicht ontstaan op de vraag aan welke kennis dan behoefte bestaat en of deze niet al voorhanden is binnen de overheid en welke organisaties eventueel in aanmerking zouden kunnen komen om als kenniscentrum te gaan fungeren.

Conclusie

Op basis van het door ons uitgevoerde onderzoek luidt de conclusie dat er geen behoefte is aan een kenniscentrum in de 'klassieke' zin. Wel is het zinvol een aantal acties te ondernemen om met name de opbouw van kennis over OSS binnen de publieke sector te stimuleren en om te komen tot meer kennisdeling. Niet met als primaire doel om OSS als zodanig te stimuleren, dat past immers ook niet bij het ingezette beleid rond OSS, maar wel om achterliggende doelen te bevorderen zoals komen tot een grotere leveranciersonafhankelijkheid en meer transparantie/verantwoording.

Aanbevelingen 

De onderzoekers constateren dat er binnen het aanbestedingsproces nog weinig structurele kennis bestaat over open source software. Daarnaast constateren zij dat kennis omtrent open source software in zijn algemeenheid te gefragmenteerd is en te weinig met elkaar wordt gedeeld. Op basis van deze constateringen komen de onderzoekers met drie aanbevelingen:

  • Kom met een verwijsindex naar open source software-expertise
  • Zet een centrale plek neer voor overheidssoftware
  • Bundel kennis rond aanbestedingen

Onderzoek