Evaluatie N18 - Pilot projecten biobased inkopen

De overheid heeft de mogelijkheid de biobased economy te stimuleren door haar inkoopmacht te gebruiken. In 2013 is door het ministerie van I&M gestart met een verkenning van de mogelijkheden daarvoor. Gezien de positieve bevindingen bij de verkenning, is besloten om pilots 'biobased inkopen' uit te voeren. Het doel van de pilots is te onderzoeken hoe via de inkoop bijgedragen kan worden aan een verbeterde positie van biobased producten. Dit verslag bevat de evaluatie van de pilot N18 waarbij voor onderdelen gekeken is of deze met biobased materialen gerealiseerd kunnen worden. (maart 2017)

Aanbesteding

In 2014 is Rijkswaterstaat begonnen met de voorbereidingen van de aanbesteding van de N18. De aanbesteding is gesplitst in twee percelen als gevolg van de nieuwe Aanbestedingswet. Het gaat hierbij om één DBFM (design, build, finance & maintain) en één DC (design & construct) contract. Het perceel voor de pilot biobased inkopen heeft betrekking op het DC contract dat gericht is op de aanpassingen van het weggedeelte tussen Varsseveld en Lichtenvoorde. De totale geschatte contractwaarde voor de biobased elementen van dit DC perceel was maximaal € 2 miljoen op een totale geschatte contractwaarde van € 16 miljoen (de uiteindelijke contractwaarde is € 10 miljoen geworden).

Doelstelling

Doel van het pilot project is om biobased materialen toe te passen als onderdeel van de transitie naar een circulaire economie. Groen beton is voor Rijkswaterstaat in het project ook een belangrijk speerpunt.

Doorlopen stappen pilot N18

In de pilot zijn door Rijkswaterstaat de volgende stappen doorlopen:

 • Biobased in het managementcontract (2013)
 • Kennismaken en selectie van wegobjecten N18 (okt 2014)
 • Marktverkenning biobased mogelijkheden N18 (nov 2014)
 • Klanteisen in beeld (nov 2014)
 • Opdracht directeur netwerk management voor 'Groen bouwen' N18 (2015 )
 • Nadere selectie van kansrijke objecten voor biobased N18 (april 2015)
 • Opstellen eerste versie eisen en EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) (april 2015)
 • Definitieve opzet (februari 2016)
 • Aanbesteding en gunning (vanaf maart 2016)

Aanbevelingen

Het verslag eindigt met aanbevelingen voor biobased inkopen weginfrastructuur en Ondersteuningsbehoefte bij biobased inkopen.

Aanbevelingen voor biobased inkopen weginfrastructuur

Op basis van de evaluatie zijn de volgende aanbevelingen geformuleerd.

 • Zorg voor formeel (opdracht/management) en informeel draagvlak (projectteam, deskundigen, toekomstig beheerder).
 • Werk stapsgewijs met niet te grote en haalbare stappen, sluit aan bij de reguliere werkprocessen en wees flexibel.
 • Kies voor kansrijke objecten (op basis van een marktverkenning) en betrek de markt.
 • Zorg voor inzicht in de mogelijkheden (marktverkenning, marktconsultatie).
 • Wijs een 'trekker' biobased aan met voldoende capaciteit, 'bevlogenheid' en tijdige betrokkenheid. Deze 'trekker' zorgt voor draagvlak, continue aandacht en ondersteuning van het projectteam.

Ondersteuningsbehoefte bij biobased inkopen

Op basis van de evaluatie zijn de volgende aanbevelingen geformuleerd.

 • Er is behoefte aan deskundige ondersteuning op het gebied van biobased inkopen. Belangrijk is procesmatige ondersteuning om draagvlak voor biobased inkopen in het projectteam te realiseren.
 • Externe ondersteuning kan ontoereikend zijn omdat deze niet altijd weet waar intern steun wordt gevonden om iets voor elkaar te krijgen.
 • Belangrijk is ook de opname van biobased materialen in de Nationale Milieudatabase (en daarmeeDuboCalc). Dat geldt met name voor innovatieve biobased materialen beschikbaar bij het MKB. Kostenvoor opname kunnen voor deze bedrijven een drempel zijn.

Verslag pilot