Duurzame inkoop van catering en planten en duurzaam groenbeheer

Toon pagina in menu

Greenpeace heeft CLM gevraagd de tien grootste Nederlandse gemeenten van Nederland 'langs de lat te leggen' op het gebied van duurzame inkoop van sierteelt- en voedselproducten en duurzaam terreinbeheer. Dit zijn Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Tilburg, Groningen, Almere, Breda en Nijmegen. Uit de vragenlijst die de tien gemeenten hebben ingevuld, de geleverde aanbestedingsdocumenten en wat via TenderNed beschikbaar was, trekt CLM onderstaande conclusies. (december 2016)

De aandacht van Greenpeace gaat met name uit naar het gebruik van bestrijdingsmiddelen tijdens de teelt van de sierteelt- en voedselproducten en bij het terreinbeheer. Om het beleid en de praktijk van deze gemeenten op dit vlak in kaart te kunnen brengen, is de gemeenten gevraagd een vragenlijst in te vullen. Deze informatie is gebruikt om beleid en praktijk van gemeenten te vergelijken met de landelijke criteria voor duurzaam inkopen (verwoord in documenten van PIANOo, het 'expertisecentrum aanbesteden' van de overheid) en het streven van provincies en gemeenten om in 2015 100% duurzaam in te kopen. Tenslotte is de informatie gebruikt om gemeenten onderling te vergelijken.

Conclusies

Uit de vragenlijst die de tien gemeenten hebben ingevuld, de geleverde aanbestedingsdocumenten en wat via TenderNed beschikbaar was, worden conclusies getrokken op onderstaande gebieden:

  • Beleidsmatige inspanningen van de gemeenten
  • Inkoopbeleid voor duurzame voedselproducten
  • Inkoopbeleid voor duurzame sierteeltproducten (gelet op milieucriteria)
  • Gebruik van bestrijdingsmiddelen bij het onderhoud van gemeentelijk groen en
    verhardingen

Aanbevelingen

Op basis van dit onderzoek worden onder andere de volgende aanbevelingen gedaan:

Voedsel/catering

Instellen van een evaluatie door gemeenten om de ambitities van de aanbestedende gemeente regelmatig te toetsen.

Sierplanten

Inkoop van duurzame sierteeltplanten door gemeenten en toepassen van een evaluatiesysteem om de beleidseisen te borgen.

Terreinbeheer

Tijdig voorbereiden op strengere wetgeving voor middelengebruik, zodat een gemeente in staat is soepel over te stappen naar chemievrije alternatieven.

Duurzaam inkoopbeleid

Meer aandacht voor evaluatie van de inkoop in praktijk. Deze informatie kan worden gebruikt om ook op landelijk niveau de effectiviteit van het inkoopbeleid van deoverheid te evalueren. Aanscherpen van het beleid.

Rapport