Factsheet AMvB Reële prijs Wmo 2015

Bron: PIANOo
Toon pagina in menu

Sinds 1 juni 2017 is de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) 'Reële prijs Wmo 2015' van kracht. De AMvB geeft nadere regels die invulling geven aan de gemeentelijke opdracht om regels te stellen ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van een voorziening en de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van diezelfde voorziening. De opdracht aan de gemeenten om te komen tot een reële prijs is niet nieuw. (juni 2017)

Doel van de AMvB is dat een reële prijs wordt vastgesteld voor diensten die in opdracht van het college door derden worden verleend, zodat de kwaliteit en continuïteit van deze diensten kunnen worden gewaarborgd door het gemeentebestuur en de gecontracteerde aanbieders. De AMvB stelt hiertoe nadere regels aan de bestaande verplichting van het hanteren van een reële prijs. De AMvB heeft betrekking op alle Wmo voorzieningen met uitzondering van hulpmiddelen en woonvoorzieningen.

In mei 2017 heeft de VNG regionale werksessies georganiseerd waarin gemeenten met elkaar van gedachten hebben gewisseld over de consequenties van de AMvB. Over een aantal aanbestedingsrechtelijke vraagstukken rond de AMvB is onduidelijkheid ontstaan,

bijvoorbeeld:

 • Wat voor gevolg heeft het besluit voor bestaande contracten, onder meer bij verlenging?
 • Wat voor effect heeft het op lopende aanbestedingen? En welke invloed heeft deze AMvB op nieuwe aanbestedingen en contracten in het sociaal domein?

AMvB reële kostprijs thuisondersteuning  op officielebekendmakingen.nl

Meest voorkomende situaties

 • Contracten afgesloten voor 1 juni 2017 
  Op contracten overeengekomen voor 1 juni 2017, de datum van inwerkingtreding van de AMvB, blijven de regels van toepassing zoals die golden op het moment dat het contract werd afgesloten. Met andere woorden, het is niet verplicht om in deze contracten een vaste of reële prijs uit de AMvB op te nemen.

 • Contracten aangekondigd voor 1 juni 2017
  In het geval dat de aankondiging van een aanbestedingsprocedure is gepubliceerd vóór 1 juni 2017, maar het contract is gesloten ná 1 juni, gelden net als bij contracten gesloten voor 1 juni de oude wettelijke regels. Oftewel, ook voor deze contracten is het niet verplicht om een vaste of reële prijs uit de AMvB op te nemen.

 • Contracten afgesloten voor 1 juni 2017, verlengd na 1 juni 2017
  Wanneer een gemeente een lopend contract wil verlengen, zal deze geconfronteerd worden met het feit dat de regels veranderd zijn. Onder de oude regels gold de verplichting een vaste of reële prijs op te nemen nog niet, nu geldt deze wel. Als deze gemeente wil gaan verlengen, zal zij dan ook moeten kijken of haar overeenkomst in overeenstemming met de AMvB is. Is dit het geval, dan is er geen probleem en kan zij gewoon gaan verlengen.

  Voldoet de overeenkomst echter niet aan de regels uit de AMvB, dan zal die gewijzigd moeten worden. Wanneer een overheidsopdracht wordt gewijzigd, moet altijd worden overwogen of sprake is van een zogeheten "wezenlijke wijziging". Een wijziging is wezenlijk wanneer deze, kort gezegd, de meest belangrijke onderdelen van de overeenkomst aanpast. Er ontstaat als het ware een nieuwe opdracht. Een wezenlijke wijziging heeft dan ook tot gevolg dat er verplicht opnieuw moet worden aanbesteed.
  Visie: De wezenlijke wijziging (Vakgroep Aanbestedingsrecht)

  Is het opnemen van een vaste of reële prijs in de overeenkomst een wezenlijke wijziging? Als dit direct gevolgen heeft voor de prijs die de gemeente voor de diensten betaalt, dan wel. De prijs is namelijk een essentieel onderdeel van een overeenkomst. Echter, is dit niet het geval dan kan wijziging van de overeenkomst en verlenging mogelijk ook zonder dat dit tot een nieuwe aanbesteding leidt.
  Dit zal echter altijd van situatie tot situatie verschillen.

 • Contracten aangekondigd of afgesloten na 1 juni 2017
  Nieuwe contracten, aangekondigd of afgesloten na 1 juni 2017, vallen geheel onder de nieuwe regels. Dit heeft tot gevolg dat de verplichting een vaste of reële prijs op te nemen, op al deze contracten van toepassing is.

Printversie inclusief weergave in stroomschema