Evaluatieverslag aanbesteding Project DOEN

In dit project is een nieuwe manier van aanbesteden ontwikkeld en toegepast. Dit verslag geeft weer hoe dit traject is ervaren door de betrokken marktpartijen, de klant en onszelf. Het doel van dit verslag is om van te leren. U kunt met deze geleerde lessen aan de slag gaan om het gedachtegoed van DOEN en vooral de praktische uitvoering daarvan verder te verbeteren. (september 2017)

Input evaluatie

De resultaten zijn gebaseerd op verschillende bronnen:

  • Enquêtes: 10 marktpartijen hebben een enquête ingevuld. Hieronder waren 8 partijen diehebben deelgenomen aan 1 of meerdere fases van de aanbesteding en 2 partijen die de stukken hebben gedownload van TenderNed maar zich niet hebben ingeschreven.
  • Evaluatiegesprekken: met 4 marktpartijen zijn er individuele evaluatiegesprekken gevoerd.
  • Terugkomdag: er heeft een plenaire evaluatieochtend plaatsgevonden waaraan de drie laatst overgebleven gegadigden, twee vertegenwoordigers van de brancheverenigingen die waren betrokken bij het voortraject en wijzelf (projectteam DOEN van RWS) hebben deelgenomen.
  • Evaluatiesessie fase 4 met Combinatie NU, de marktpartij waar de opdracht aan is gegund.
  • Interview met de klant van Project DOEN: Jos Vermaas, regisseur asset management van regio Midden-Nederland van Rijkswaterstaat. De Nijkerkerbrug wordt door deze regio beheerd.

De input uit deze bronnen en de diverse meningen van de verschillende betrokkenen is zo evenwichtig mogelijk weergegeven in dit verslag.

Aanbestedingsproces: samen met de markt ontwikkeld

Het aanbestedingsproces voor Project DOEN en daarmee de Nijkerkerbrug is samen met de markt ontwikkeld. Er heeft een openbare marktsessie genaamd 'Werkplaats DOEN' plaatsgevonden en zowel daarvoor als daarna is er samengewerkt met vertegenwoordigers vanuit verschillende brancheverenigingen: Bouwend Nederland, NL Ingenieurs, MKB Infra, Vereniging van Waterbouwers en Vereniging van Nederlandse Constructeurs. Meer informatie over het aanbestedingsproces en de tot standkoming ervan vind je in de aanbestedingsleidraad op TenderNed.

Project DOEN?

Project DOEN is een project waarin wordt geleerd hoe de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en marktpartijen in projecten verder kan worden verbeterd om bovenstaande te bereiken. Hiervoor mocht worden afgeweken van bestaande werkwijzen (werken vanuit de bedoeling), maar uiteraard niet van de wet. Het projectteam leerde en leert nog steeds door te DOEN, tijdens de renovatie van de Nijkerkerbrug. Project DOEN is een pilot in het kader van de Marktvisie.

Verslag