Quick scan aanbesteding forensische zorg

De quick scan geeft een kritisch oordeel over de voorgenomen manier van aanbesteden van forensische zorg en over de rol van prijs en kwaliteit van de geleverde zorg in de aanbesteding. (oktober 2017)

Belangrijkste conclusies onderzoek

De onderzoekers concluderen dat prijs en kwaliteit gelijkwaardig tot uiting komen in de huidige aanbesteding van forensische zorg. Er is dus geen sprake van een te grote nadruk op prijs. Wel zien de onderzoekers enkele mogelijkheden om aanbieders sterker te prikkelen tot het leveren van zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg.

Achtergrond en vraagstelling quick scan

DJI is verantwoordelijk voor de inkoop van alle forensische zorg in een strafrechtelijk kader. Ieder jaar start in september een inkoopronde ten behoeve van de contractering in het jaar erna. Naar aanleiding van een door de Tweede Kamer aangenomen motie heeft het ministerie van VenJ aan Significant gevraagd om een quick scan uit te voeren van de voorgenomen wijze van aanbesteden van forensische zorg. Hoofdvraag: leidt de manier waarop de aanbesteding is vormgegeven tot een te grote nadruk van de inkoop op prijs in plaats van op de kwaliteit van de geleverde zorg?

Quick scan