Slim ict inkopen in het onderwijs

Het slim inkopen van ict is een taak van elk schoolbestuur. Maar hoe koop je nou slim in? Dit vind je in de brochure 'Slim ict inkopen in het onderwijs'. Deze brochure is tot stand gekomen in samenwerking met de PO-Raad en de VO-raad en na gesprekken met schoolbesturen. (maart 2018)

Het inkopen van ict is een taak van elk schoolbestuur: van wifi-netwerk tot digitaal lesmateriaal. Het PDCA-stappenplan is uitgewerkt in de nieuwe brochure 'Slim ict inkopen in het onderwijs'. Het helpt schoolbesturen met een goede voorbereiding van het inkoopproces, wat uiteindelijk leidt tot goede inkoop. Het PDCA-stappenplan staat voor 'plan', 'do', 'check' en 'act'.

Investeer in een investeringsplan en inkoopbeleid

Dit stappenplan laat duidelijk zien dat het belangrijk is om tijd te investeren in het opstellen van een investeringsplan en inkoopbeleid. Ook om het beleid vervolgens uit te voeren door in te kopen, en de resultaten te evalueren - net als de contracten en het proces. Op basis van deze evaluatie kan het schoolbestuur het inkoopbeleid en investeringsplan aanpassen en het 'nieuwe' beleid en investeringsplan vaststellen voor de komende jaren. 

Plan-fase

De plan-fase bestaat uit het opstellen van inkoopbeleid en het inventariseren en specificeren van wat er moet worden ingekocht op basis van behoeftebepaling en marktoriëntatie. Het Vier in balans-model helpt scholen met een goede interne inventarisatie. Het oprichten van een werkgroep van leraren en ict-coördinatoren zorgt ervoor dat duidelijker wordt waar behoefte aan is binnen de school. Een uitgebreide oriëntatie op de markt helpt hier ook bij. Vervolgens kan het bestuur een inkoopbeleid en investeringsplan opstellen.

Do-fase

In de do-fase stellen schoolbesturen een inkoopbeleid en investeringsplan op aan de hand van de opgehaalde behoefte en verkenning van de markt. Vervolgens wordt een leverancier geselecteerd en gecontracteerd zodat over kan worden gegaan tot het bestellen van producten en implementatie in de school. Het is belangrijk om de implementatie zorgvuldig te doen, zodat het aangeschafte product door iedereen op de juiste manier ingezet kan worden.

Check-fase

In de check-fase gaat het schoolbestuur na of de aangeschafte producten en diensten aansluiten bij de behoefte van de school, zoals beschreven in de plan-fase en in de contracten met leveranciers. Contract- en leveranciersmanagement is in deze fase belangrijk. Er vindt een evaluatie plaats waaruit blijkt in hoeverre aan de behoefte is voldaan en waarin geleerde lessen worden geïdentificeerd.

Act-fase

In deze laatste fase bekijkt het schoolbestuur of het inkoopbeleid en investeringsplan moet worden aangepast op basis van de evaluatie in de check-fase. Zo weet je als schoolbestuur zeker of je een goede keuze hebt gemaakt op basis van vraag en aanbod en ben je voorbereid op het volgende inkooptraject.

Brochure