Handreiking Inkoop Wmo-hulpmiddelen

Bron: VNG  

Hulpmiddelen zijn voor mensen met een ziekte of beperking essentieel om zo goed en zelfstandig mogelijk mee te kunnen doen. Gemeenten verstrekken veel hulpmiddelen onder de Wmo en maken hiervoor afspraken met leveranciers. De toewijzing en levering kan vaak soepeler verlopen, blijkt uit de praktijk. Berenschot deed onderzoek naar knelpunten in de hulpmiddelenverstrekking. De aanbevelingen ten aanzien van het gesignaleerde gebrek aan maatwerk, wachttijden en kwaliteitsverschillen tussen gemeenten, zijn meegenomen in een vernieuwde 'Handreiking inkoop hulpmiddelen' voor gemeenten. (december 2018)

Goede afspraken bij de inkoop kunnen een vlotte en correcte afhandeling tussen aanvraag en levering en het bieden van de benodigde service bevorderen. Deze handreiking draagt bij aan de inkoop van hulpmiddelen door gemeenten. Het doel is dat aanbieders in de gelegenheid worden gesteld om te investeren in:

  • Het betrekken van de mensen om wie het gaat bij de opzet, uitvoering en evaluatie van beleid;
  • Goede kwaliteit en functioneel passende hulpmiddelen;
  • Een goede dienstverlening richting de aanvrager (klantvriendelijk, passende service en voldoende tijd en aandacht

Aandachtspunten

De geactualiseerde versie van de handreiking besteedt vooral aandacht aan:

  • Het beter betrekken van klanten, professionals, belanghebbenden en hun vertegenwoordigende organisaties in de voorbereiding van het inkoopproces van de gemeente.
  • Aanpassing aan marktomstandigheden, bijvoorbeeld  koop zonder depot, meer leveranciers op één contract en daarmee meer keuzevrijheid, meer functioneel indiceren en aandacht voor contractbeheer.
  • Het zorgen voor goede afspraken over een juiste en tijdige levering van kwalitatief goede en functioneel passende hulpmiddelen.
  • Beter onderscheid naar doelgroepen en maatwerk bij complexe ondersteuningsvragen, zowel bij levering als (spoed-)service.
  • Verbetering van het proces van overname van hulpmiddelen bij verhuizing.
  • Een goede dienstverlening naar de klant: klantvriendelijk, passende service en voldoende tijd en aandacht.
  • Goede en snelle communicatie, inzicht in het proces en duidelijke afspraken tussen de gebruiker, zorgprofessionals, Wmo-consulenten en leveranciers, juist ook in situaties waar haast geboden is of waarbij aandoening-specifieke expertise nodig is voor een passende oplossing

Handreiking