Onderzoek naar de toepassing van de AMvB ‘Reële prijs Wmo’

Bron: VNG  

Welke inzichten doen we op en wat leren we van de toepassing van de AMvB Reële prijs Wmo 2015? In tien gemeenten is aan de hand van interviews de uitvoeringspraktijk in beeld gebracht en geanalyseerd om hiervan te leren. (december 2018)

Het onderzoek werd uitgevoerd door de  KPMG in opdracht van het Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD) en de VNG.

Onderzoeksopdracht

De VNG en het NDSD hadden, in aanvulling op de regiegroep monitoring, behoefte aan meer inzicht in hoe de AMvB in de praktijk wordt toegepast: hoe is het proces en de communicatie tussen gemeenten en aanbieders gelopen? KPMG kreeg opdracht dit te onderzoeken, met als uitgangspunt de lerende uitvoeringspraktijk.

Inzichten en aandachtspunten

De volgende inzichten met daarbij horende aandachtspunten zijn naar voren gekomen tijdens de interviews:

  • Over het algemeen hebben gemeenten toepassing van de AMvB proactief opgepakt: op dit moment geeft de prijzenradar een vertekend beeld. Gemeenten kunnen proactiever ondersteund worden rondom aankomende wijzigingen.
  • Gemeenten en aanbieders voeren een constructieve dialoog over de toepassing van de AMvB; de innovatieve stappen die worden gezet blijven beperkt. Er is meer duidelijkheid en richting nodig voor de kostprijselementen.
  • Aanbieders zijn het niet altijd eens met het door de gemeente vastgestelde tarief en de onderbouwing daarvan; dat ligt deels ook aan de communicatie. Het is van belang om met de aanbieder in gesprek te blijven om te zoeken naar oplossingen.
  • Aangeboden handreikingen en instrumenten worden gebruikt en kunnen op punten worden verbeterd. Er is ruimte voor verbetering in het rekenmodel.
  • De toepassing van de AMvB draagt bij aan de financiële druk in het sociaal domein die thans door gemeenten wordt ervaren.

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 beschrijft de aanpak van het onderzoek. Hierin komt onder andere terug hoe we de gemeenten hebben geselecteerd en welke vragen we hen hebben gesteld.

Hoofdstuk 3 beschrijft het AMvB proces van tien gemeenten, gestructureerd langs de volgende vier thema’s:

  • Start van toepassing AMvB
  • Proces van toepassing AMvB
  • Uitkomsten van toepassing AMvB
  • Ondersteunende middelen

Hoofdstuk 4 beschrijft de belangrijkste inzichten en aandachtspunten opgedaan in dit onderzoek, met in hoofdstuk 5 een afsluitende paragraaf wat deze inzichten en aandachtspunten betekenen voor de praktijk.

Tot slot bevat bijlage A een voorbeeld van de uitnodiging aan de geselecteerde gemeenten, en bijlage B de geprotocolleerde vragenlijst, gebruikt als leidraad bij elk interview.

Rapport