Profiel Zorginkoop 2021

Dit rapport schetst het profiel van de zorginkoopfunctie van zorgkantoren in het jaar 2021 en de zorginkopers die daarbij betrokken zijn. Het profiel is opgesteld in opdracht van een afvaardiging van de Commissie Wlz van Zorgverzekeraars Nederland (hierna: ZN), de stuurgroep. Onder verantwoordelijkheid van deze stuurgroep past deze opdracht in het bredere traject ‘Inkopen op Kwaliteit’ dat de zorgkantoren samen in coördinatie door ZN uitvoeren. (november 2018)

De zorginkoop anno 2018

  • De zorginkoop cyclus is aan verandering onderhevig en evolueert naar een intensiever, continu proces met betrokkenheid van diverse disciplines binnen het zorgkantoor.
  • Ieder zorgkantoor is vrij in zijn invulling van werkzaamheden – de partijen verschillen sterk qua omvang, organisatie/structuur en bemensing.
  • Uit de enquêtes blijkt dat ongeveer een derde van het personeel bij de zorgkantoren wordt ingezet bij de zorginkoop – ruim 112 fte is momenteel bezig met de feitelijke zorginkoop, nog eens 73 fte is indirect betrokken, en daarnaast kan ondersteuning vanuit de Zvw worden toegerekend.
  • De zorginkoop is efficiënt georganiseerd, de hoeveelheid zorggeld dat per zorginkoper wordt gespendeerd loopt uiteen, al zijn robuuste vergelijkingen moeilijk te maken met de beschikbare informatie.
  • Twee zorgkantoren maken geen onderscheid naar werkzaamheden voor de V&V en GZ. De Wlz-zorginkopers bij de vier zorgkantoren met minder dan drie regio’s kopen ook gerelateerde Zvw-taken in (wijkverpleging, eerstelijnsverblijf, geriatrische revalidatie, zintuiglijke gehandicaptenzorg).
  • Er zijn inmiddels twee kwaliteitskaders: het kwaliteitskader gehandicaptenzorg 2017-2022 en het kwaliteitskader verpleeghuiszorg (samen leren en verbeteren).
  • Deze kaders beschrijven aan welke vereisten goede zorg moet voldoen en zijn vooral gericht op leren en verbeteren. In het verlengde daarvan worden ontwikkelopdrachten geformuleerd voor zorgorganisaties en voor sectorpartijen.
  • De NZa ziet toe op de rechtmatige en doelmatige besteding van zorggeld en de extra kwaliteitsgelden door de zorgkantoren.
  • De zorgkantoren hebben in ZN-verband een dialoogmodel ontwikkeld voor de gesprekken met zorgaanbieders.

Profiel Zorginkoop 2021

De zorgkantoren hebben het Profiel Zorginkoop 2021 gezamenlijk vastgesteld en ze hebben daarbij de ambities vertaald naar concrete doelstellingen. Deze doelstellingen zijn afgebakend, helder en meetbaar en kennen een deadline waarop ze behaald moeten zijn. Dat maakt het mogelijk voor de zorgkantoren om elkaar onderling te helpen en aan te spreken op de voortgang bij het behalen van de ambities. Daarnaast kan met deze doelstellingen ook de impact in menskracht en geld worden berekend die gepaard gaat met het behalen van de ambities in het Profiel Zorginkoop 2021. Elke bouwsteen van het Profiel Zorginkoop 2021 is steeds vertaald naar drie specifieke doelstellingen. De achterliggende redenatie is toegevoegd, die verklaart hoe de bouwsteen komt tot de doelstelling.

Rapport