Inbedding van de opdrachtgevende rol in gemeentelijke organisaties

In deze samenvatting leest u resultaten van een onderzoek naar de inbedding van de opdrachtgevende rol binnen gemeentelijke organisaties in Nederland. Dit onderzoek is uitgevoerd door de leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de bouw aan de TU Delft in opdracht van het Opdrachtgeversforum in de bouw, de G4 en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. (oktober 2018)

In het onderzoek is een aantal patronen te ontdekken in de wijze waarop de opdrachtgevende rol binnen de gemeentelijke organisatie wordt uitgewerkt en gepositioneerd en de gevolgen die dat heeft voor de bedrijfsvoering. Het onderzoek laat zien dat meer beleid, sturing en samenhang op het gebied van opdrachtgeverschap nodig is.

Conclusies

Uit de analyse van de resultaten van de interviews met 18 gemeenten in 3 regio’s in Nederland blijken de volgende zaken:

  • Gemeenten hebben maar beperkt een totaalbeeld van wat er aan opdrachten wordt uitgezet in het fysieke domein.
  • De gemeenten doen relatief veel zelf; het aandeel uitbestede activiteiten in alle activiteiten die aan opdrachtgeverschap zijn gerelateerd is beperkt.

Uit het onderzoek blijkt dat de opdrachtgevende rol binnen gemeenten verdeeld is over verschillende bestuurlijke opdrachtgevers, verschillende ambtelijke intern opdrachtgevers en vaak ook verschillende extern opdrachtgevers binnen het gemeentelijk apparaat.

Aanbevelingen

Verbeterpunten voor gemeenten lijken vooral te zitten in de verbinding tussen bestuur, directie en lijn en het expliciet maken van een visie op opdrachtgeverschap. Ook het versterken van de afstemming tussen organisatieonderdelen is van belang. In het rapport worden concrete aanbevelingen gedaan, afgestemd op de grootte van een gemeente.

Rapport